Определение №235 от 39736 по ч.пр. дело №164/164 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
N.235
 
гр.София .15.10.2008 година
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 Върховният касационен съд на Република България,  Търговска колегия, Първо отделение в закрито  заседание на седми октомври  две хиляди и осма година в  състав:
 
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   НИКОЛА ХИТРОВ                                                                       ЧЛЕНОВЕ:    ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА
                                                            ЕМИЛ МАРКОВ
                                                                                                               
изслуша  докладваното   от
председателя     (съдията)   Ел. Чаначева
ч.търговско дело     №    164/2008 година
Производството е по чл.274, ал.2 ГПК, образувано по частна жалба на „З”ООД-гр. С. . . . офия срещу определение от 29.05.2008 год. на С. . . . офийски апелативен съд, с което е върната частната жалба на „З”ООД-гр. С. . . . офия срещу определение от 11.02.2008 год. по ч.гр.дело № 260/2008 год. на С. . . . АС. . . . .
Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение, след като прецени данните по делото, приема следното:
С. . . . обжалвания съдебен акт, състав на С. . . . офийски апелативен съд е върнал частната касационна жалба на „З”ООД-гр. С. . . . офия против определение от 11.02.2008 год. по ч.гр.дело № 260/2008 год. по описа на същия съд, като е приел, че не са отстранени констатираните нередовности на подадената частна жалба – не са посочени основания за допускане на касационно обжалване. Частната жалба е неоснователна.
С. . . . разпореждане от 14.04.2008 год. председателя на ІІ т.о. при ВКС. . . . е върнал делото на С. . . . офийски апелативен съд за провеждане на процесуални действия по администриране на постъпилата частна жалба на „З”ООД-гр. С. . . . офия против определение от 11.02.2008 год. по ч.гр.дело № 260/2008 год. на С. . . . АС. . . . с подробни указания относно нередовностите на жалбата. Мотивиран от тези указания, състав на апелативния съд е оставил производството без движение, като ги е възпроизвел в диспозитивната част на определението си. С. . . . молба от 28.05.2008 год. „З”ООД-гр. С. . . . офия е посочил обжалваемия интерес и е заявил, че в случая се касаело за обжалване на определение, а не на решение, а обжалвания съдебен акт бил неправилен поради нарушение на материалния закон. При тези фактически данни, правилно състава на С. . . . офийски апелативен съд е върнал частната жалба. Разпоредбата на чл.274, ал.3 ГПК обвързва допускането до разглеждане на частната касационна жалба с наличие на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК. В обсъденото приложение към частната жалба не се съдържа изложение на основанията за допускане на касационно обжалване, нито е налице конкретно позоваване на чл.280, ал.1 ГПК, въпреки че на страната са били дадени изрични указания в тази насока. С. . . . ледователно, жалбоподателят не е посочил основанието за приложно поле на касационното обжалване, като не е определил кой е съществения процесуалноправен въпрос, по който съдът се е произнесъл с обжалвания съдебен акт при наличието на три алтернативно дадени предпоставки – чл.280, ал.1, т.1-3 ГПК. Основанието по цитираната норма, за допускане до касационно обжалване следва винаги да бъде изложено конкретно и съответно да може да се подведат фактическите данни под една от изброените хипотези на текста.
Неотстраняването на нередовността на частната жалба има за правна последица връщането й, съобразно чл.275, ал.2 вр. чл.262, ал.2, т.2 ГПК. С. . . . ледователно, като е върнал подадената частна жалба, С. . . . офийски апелативен съд е постановил правилно определение, което следва да бъде потвърдено.
По тези съображения Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение
О П Р Е Д Е Л И:
 
ПОТВЪРЖДАВА определение от 29.05.2008 год. на С. . . . офийски апелативен съд, с което е върната частната жалба на „З”ООД-гр. С. . . . офия срещу определение от 11.02.2008 год. по ч.гр.дело № 260/2008 год. на С. . . . офийски апелативен съд.
 
ПРЕДС. . . . ЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
 

Определение №117 от 15.2.2010 по ч.пр. дело №78/78 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О   П  Р  Е  Д  Е Л  Е  Н  И  E                                                                 № 117                                              София 15.02.2010 г.                                             В ИМЕТО НА НАРОДА             Върховният

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed