Определение №235 от 41564 по гр. дело №6111/6111 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 235

С. 17.10.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 14 октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 6111/2013 година

Постъпила е касационна жалба от ГД „Изпълнение на наказанията” [населено място], подадена от пълномощника инспектор Д. Ц. В., против въззивното решение на Плевенския окръжен съд, ГО ІV с-в, № 425 от 18.07.2013г. по в.гр.д. № 239/2013г. в частта, с която е потвърдено решение № 1828/07.12.2012г. по гр.д. № 3878/2012г. на Плевенския районен съд, с което са уважени частично исковете на Н. Д. П. от [населено място] за присъждане на неизплатено възнаграждение за извънреден труд.
Касационната жалба е подадена чрез въззивния съд на 08.08.2013г. и е постъпила във ВКС на 04.10.2013г., т.е. производството пред ВКС е висящо от 04.10.2013г. По отношение на касационната жалба се прилага разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., в сила от 21.12.2010г., съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв. В случая претенцията, основана на чл. 211, ал. 5, т. 2 ЗМВР е с цена на иска под 5000 лв.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че касационната жалба е процесуално недопустима и на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК следва да се върне.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА касационната жалба на ГД „Изпълнение на наказанията” [населено място], против въззивното решение на Плевенския окръжен съд, ГО ІV с-в, № 425 от 18.07.2013г. по в.гр.д. № 239/2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар