Определение №236 от 43410 по тър. дело №1630/1630 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 236
[населено място] ,06.11.2018г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД,ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо отделение, в закрито заседание на двадесет и девети октомври, през две хиляди и осемнадесета година, в състав : ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА
ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА
като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 1630/2018 год. и за да се произнесе съобрази следното :
Производството е образувано по касационна жалба на Столична община против решение № 559/08.03.2018 г. по т.д.№ 5362/2017 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 1403/ 12.07.2017 г. по т.д. № 8694/2016 г. на Софийски градски съд. С потвърденото решение са уважени предявените от „Юнион Ивкони„ ООД против Столична община обективно съединени искове, с правно основание чл.79 ал.1 ЗЗД – за сумите от 32 042,57 лева и 31 570,24 лева и с правно основание чл.86 ал.1 ЗЗД – за сумите от 9 574,36 лв. и 9 160,86 лева – лихви за забава върху всяка от двете главници.
Преди датата на насроченото закрито заседание, за производство по чл.288 ГПК , е депозирана молба, изходяща от управителя на „Юнион Ивкони„ООД – Г. А., прокуриста на дружеството – Н. П. и от представляващия ответника Столична община – Й. Ф., с която, на основание чл.249 ГПК , се претендира обезсилване на постановените решения и прекратяване на производството, поради постигнато извънсъдебно споразумение.
Настоящият състав констатира, че молбата изхожда от легитимираните, представляващи страните в производството, лица, както и че въззивното решение, респ. първоинстанционното, не са влезли в сила в частта, предмет на касационното обжалване, за която единствено част е приложима и разпоредбата на чл.249 ГПК. Същата не предпоставя друга дължима от съда проверка, приравнявайки се по правни последици на оттегляне / не и на отказ / от исковете от ищеца / така определения по ч.гр.д.№ 1126/2008 г. на ІV г.о.,по ч.гр.д. № 3503/2016 г. на ІV г.о., по ч.гр.д.№ 2106/2018 г. на ІІ г.о., по т.д.№ 1231/2011 г. на ІІ т.о., по т.д. № 365/2011 г. на І т.о. на ВКС и др./. Предвид горното, настоящият състав намира,че молбата на страните следва да бъде уважена, съобразно невлезлите в сила части на въззивното и потвърденото със същото първоинстанционно решения.
Водим от горното и на основание чл.249 ГПК, Върховен касационен съд, първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОБЕЗСИЛВА решение № 559/08.03.2018 г. по т.д.№ 5362/2017 г. на Софийски апелативен съд и потвърденото със същото решение № 1403/ 12.07.2017 г. по т.д. № 8694/2016 г. на Софийски градски съд, в частта им с която е осъдена Столична община да заплати на „Юнион Ивкони „ ООД, на основание чл. 79 ЗЗД вр. с чл.327 ТЗ, сумите от 32 042,57 лева и 31 570,24 лева , представляващи неизплатени части от цена за превоз на пътници за месеците ноември и декември 2013г. , ведно със законната лихва върху същите, считано от 29.11.2016 г., както и на основание чл.86 ЗЗД сумата от 9 574,36 лв. – обезщетение за забава в издължаване на главницата от 32 042,57 лева, за периода 21.12.2013 г. – 28.11.2016 г. и сумата от 9 160,86 лева – обезщетение за забава в издължаване на главницата от 31 570,24 лева, за периода 21.01.2014 г. – 28.11.2016 г. и за 5 770,16 лева – разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№ 1630/2018 г. по описа на Върховен касационен съд, първо търговско отделение.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на ВКС, в едноседмичен срок от уведомяването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
vega