Определение №24 от 41284 по гр. дело №7144/7144 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 24

ГР.С., 10.01.2013г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 11.12.12 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №916/12 г.,
Намира следното:

Производството е по чл.288, вр. с ч.280 от ГПК.
ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на [фирма] – [населено място] срещу въззивното решение на Окръжен съд Русе /ОС/ по гр.д. №387/12 г. и по допускане на обжалването. С въззивното решение са уважени предявените от О. И. срещу касатора искове по чл.262 от КТ и чл.86 от ЗЗД за сумата от 14 522 лв. – общо възнаграждение за положен от ищеца извънреден труд за периода 12.07.08 г. – 24.10.10 г., ведно с лихва за забава в размер от 3 108 лв. и законната лихва от исковата молба.
Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е допустима.
За допускане на обжалването касаторът се позовава на чл.280, ал.1, т.1 и 3 от ГПК. Поставя с твърдение, че са от значение за спора и са решени в противоречие с практика на ВКС по чл.290 от ГПК процесуалните въпроси за допустимостта на решението, като се позовава на нарушение на чл.214, ал.1 от ГПК при допускане на увеличението на иска, за доказателствената сила на печатен текст, без обозначени издател и време на съставяне и без подпис и на заключението на вещо лице, когато противоречи на неоспорени писмени доказателства. От значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото според касатора са въпросите от предмета на спора: може ли да се отчита трудът на членовете на екипажа на кораба извън документите, регламентирани в Наредбата за трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя – чл.21,22 и 28, като се има предвид, че са съобразени с Конвенция 180 на М. и допустимо ли е капитанът на кораба, който е нормативно задължен да съставя графиците за работа и отчита положения труд да черпи права от собственото си недобросъвестно поведение при липса на задължителна документация и да установява полагане на извънреден труд с гласни доказателства.
Обжалването следва да се допусне за проверка на допустимостта на решението, за която съдът следи служебно и в това производство – ТР №1/19.02.10 г.. Затова ВКС на РБ, трето гр. отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Русенски окръжен съд по гр.д. №387/12 г. от 14.05.12 г.
Указва на касатора [фирма], [населено място] да внесе д.т. за разглеждане на жалбата в размер на 353,22 лв. в едноседмичен срок и в този срок да представи вносния документ, като в противен случай жалбата ще бъде върната.
След изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или прекратяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар