Определение №24 от 41305 по гр. дело №979/979 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 24

С.. 31.01.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 29 януари две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 979/2012 година

Постъпила е касационна жалба от И. Т. Х. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. М. Р., против въззивното решение на Благоевградския окръжен съд, № 98 от 04.05.2012г. по в.гр.д. № 25/2012г., с което е отменено изцяло решението на Районен съд [населено място], № 351 от 16.11.2011г. по гр.д. № 1592/2010г. и вместо него с въззивното решение са отхвърлени предявените от И. Т. Х. против Потребителна кооперация „И.” [населено място] искове за признаване за установено, че вземането на ответника срещу ищеца за сумата 690,86лв. от липси и за сумата 1026,42 лв. законна лихва върху същата сума, не съществува.
Ответникът Потребителна кооперация „И.” [населено място], [община], в представения писмен отговор изразява становище за процесуална недопустимост на касационната жалба с оглед цената на исковете. Претендира разноските за настоящото производство.
Касационната жалбата е подадена чрез въззивния съд на 15.06.2012г. и е постъпила във ВКС на 18.09.2012г.
Производството пред ВКС е висящо от 18.09.2012г. и по отношение на касационната жалба се прилага разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., в сила от 21.12.2010г., съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв. В случая всеки от двата кумулативно съединените иска е с цена под 5000 лв.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че касационната жалба на И. Т. Х. е процесуално недопустима и на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК следва да се върне. На ответника следва да се присъдят разноските по делото в размер на 200 лв.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА касационната жалба на И. Т. Х. от [населено място] против въззивното решение на Благоевградския окръжен съд, № 98 от 04.05.2012г. по в.гр.д. № 25/2012г.
ОСЪЖДА И. Т. Х. от [населено място] да заплати на Потребителна кооперация „И.” [населено място], [община], сумата 200 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар