Определение №242 от 3.7.2015 по търг. дело №3077/3077 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 242

гр. София, 03.07.2015 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и пети юни две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

изслуша докладваното от съдията ТАНЯ МИТОВА гр. дело № 602 по описа за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

С определение № 602 от 28.05.2015 г. ВКС, състав на ІІІ г.о. е допуснал до касационно обжалване въззивно решение № 200 от 05.11.2014 г. по в.гр.д. № 418 по описа за 2014 г. на Видинския окръжен съд. С посоченото определение на касатора е указано да внесе в 7-мо дневен срок държавна такса в размер на 170 лв.
За постановения съдебен акт страната е надлежно уведомена на 08.06.2014 г., като в законоустановения 7-дневен срок, не е приложено доказателство за внесена държавна такса.
Предвид изложеното, следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 286, ал.1, т.2, а именно касационна жалба следва бъде върната, тъй като не са отстранени в срок допуснатите нередовности.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА подадената касационна жалба от [фирма] [населено място], поради неотстраняване в срок на допуснати нередовности.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар