Определение №243 от 43032 по тър. дело №2520/2520 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 243
[населено място], 24.10.2017 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. N 2520/2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба вх. № 12567/17.07.2017 г. на [фирма] с ЕИК[ЕИК] – [населено място], обл. Б., срещу въззивно решение № 1237 от 31.05.2017 г., постановено по т. д. № 4747/2016 г. на Софийски апелативен съд.
В периода на администриране на касационната жалба в деловодството на Софийски апелативен съд е постъпила молба вх. № 15778/26.09.2017 г., адресирана до Върховния касационен съд, с която управителят на [фирма] – В. В., е уведомил съда, че оттегля жалбата, тъй като поради уреждане на спорните отношения с насрещната страна [фирма] е отпаднал интересът на дружеството от предприетото касационно обжалване. Молбата е с нотариална заверка на подписа на управителя В. В. с рег. № 6266/26.09.2017 г. на нотариус М. Г. – К..
Оттеглянето на касационната жалба, извършено от вписания в търговския регистър законен представител на дружеството – касатор, десезира Върховния касационен съд от разглеждането на жалбата, поради което производството по т. д. № 2520/2017 г. по описа на ВКС, Търговска колегия, следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. № 2520/2017 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, поради оттегляне на подадената от [фирма] с ЕИК[ЕИК] – [населено място], обл. Б., касационна жалба вх. № 12567/17.07.2017 г. срещу въззивно решение № 1237 от 31.05.2017 г., постановено по т. д. № 4747/2016 г. на Софийски апелативен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия, в едноседмичен срок от връчването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest