Определение №244 от 43286 по тър. дело №1082/1082 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 244
София, 05.07.2018 година

от съдията- докладчик Е.Стайков по т.д. №1082/2018г. по описа на ВКС, ТК, ІІ т.о., за да се произнесе, взе предвид следното :

С разпореждане от 22.05.2018г., постановено по т.д.№1082/2018г. по описа на ВКС, ТК, ІІ т.о. е оставена без движение частната жалба на [фирма]–гр.Велико Търново, срещу определение №160 от 27.04.2018г., постановено по същото дело, с указания към жалбоподателя в едноседмичен срок от съобщението да представи документ за внесена държавна такса в размер на 15лв. по сметката на ВКС, както и препис от частната жалба за ответната страна. В разпореждането изрично е посочено, че в противен случай частната жалба ще бъде върната. Разпореждането с указанията са редовно съобщени на частния жалбоподател на 12.06.2018г.
В указания едноседмичен срок жалбоподателят е представил платежно нареждане за внесена държавна такса в размер на 15лв. по сметката на ВКС, но не е изпълнил указанието да представи препис от частната жалба за ответната страна, което се изисква съгласно чл.261, т.1 ГПК, към който препраща чл.275, ал.2 ГПК.
На основание чл.275, ал.2 ГПК във вр. с чл.262, ал.2, т.2 ГПК частната жалба следва да бъде върната, поради непредставяне в срок на препис от частната жалба за ответната страна.
Мотивиран от горното съдията-докладчик по т.д. №1082/2018г. по описа на ВКС, ТК, ІІ
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА частната жалба на [фирма] срещу определение №160 от 27.04.2018г., постановено по т.д.№1082/2018г. по описа на ВКС, ТК, ІІ т.о.
Разпореждането може да бъде обжалвано с частна жалба пред състав на търговската колегия на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

Съдия-докладчик:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *