Определение №248 от 40668 по ч.пр. дело №207/207 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 248

С. 05.05.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 29 април две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 207/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274 и сл. ГПК.
Образувано е по частна жалба на И. Р. Я. от [населено място], подадена от пълномощника му адв. С. Е., срещу определението на Бургаския окръжен съд, ІІІ гр. с-в, ВО, № 391 от 18.02.2011г., постановено по ч.гр.д. № 212/2011г., с което е потвърдено разпореждането на Бургаския районен съд от 18.01.2011г. по гр.д. № 6732/2010г., с което е върната въззивната жалба на И. Я. срещу решението от 22.12.2010г., постановено по същото дело.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно правилото на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК, и е процесуално допустима.
Не са налице обаче основания за допускане на касационно обжалване. Частният жалбоподател се позовава на трите основания по чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК и моли да се допусне касационно обжалване по процесуалноправния въпрос приложим ли е срокът за обжалване по чл. 315, ал. 1 ГПК в случай, че на страната е изпратено съобщение за изготвеното решение и следва ли в този случай да се приложи разпоредбата на чл. 259, ал. 1 ГПК, както и следва ли да се спазва чл. 7, ал. 2 ГПК при решаване на дела по глава двадесет и пета ГПК и да се връчва на страните препис от решението на датата, на която е обявено, че съдът ще се произнесе.
ВКС намира, че не е налице соченото от касатора противоречие в съдебната практика, нито е налице липса на съдебна практика, обосноваваща прилагането на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Различна е фактическата обстановка по приложеното определение № 278/2009г. ІІІ г.о. ВКС видно от мотивите на същото. В настоящия случай съдът е обявил решението си преди посочената съгласно чл. 315, ал. 2 ГПК дата, за която страните са уведомени в съдебно заседание. В изпълнение на задължението по чл. 7, ал. 1 ГПК след това е изпратил препис от решението, в което е отразено, че подлежи на обжалване от посочената в съдебно заседание дата – 23.12.2010г. Със съобщението в случая е удостоверено само връчване на решението, без да се слага начало на нов срок за обжалване, различен от обявения от съда, тъй както и в решението е отразена датата, определена съгласно разпоредбата на чл. 315, ал. 2 ГПК.
Съдебната практика по прилагането на чл. 315, ал. 2 и чл. 7, ал. 2 ГПК, част от която е приложена от частния жалбоподател, последователно приема, че срокът за обжалване на постановените в бързо производство по реда на глава двадесет и пета ГПК решения тече от деня, обявен от съда по реда на чл. 315, ал. 2 ГПК, а връчването на съдебния акт е в изпълнение на чл. 7, ал. 2 ГПК и няма отношение към началото на срока за обжалването му. Това е изключение от общото правило по чл. 259, ал. 1 ГПК, че срокът за обжалване тече от връчване на решението.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение на Бургаския окръжен съд, ІІІ гр. с-в, ВО, № 391 от 18.02.2011г., постановено по ч.гр.д. № 212/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар