Определение №248 от 42542 по ч.пр. дело №2058/2058 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 248
гр. С. 21.06.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Г. ч. гр. д. № 2058/2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на К. Г. М. от [населено място], като процесуален представител на Н. Т. М., приподписана от адвокат П. М., АК – П., против определение № 750 от 03.12.2015 г., постановено по в.гр.д. № 899/2015 г. на Пазарджишкия окръжен съд, гражданска колегия, ІІ въззивен състав.
Частната касационна жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване, съгласно чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК, ако са налице предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК.
Ответниците по частната касационна жалба А. Т. Б. и К. Т. Б., не са подали отговори в срока по чл. 276, ал. 1 ГПК.
За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение, Върховният касационен съд взе предвид следното:
С обжалваното определение Пазарджишкият окръжен съд е потвърдил определение № 342 от 19.10.2015г. по гр.д. № 739/2013г. на Панагюрския районен съд, с което е оставена без уважение молбата на Н. Т. М. за допълване на протоколно определение от 10.06.2015г. /с което е прекратено гражданското дело, като е осъществено теглене на жребий за разпределение на дяловете между участниците в процеса по реда на чл. 352 и чл. 353 ГПК/ с присъждане на суми за подобрения и разноските по делото.
За да постанови този резултат, въззивният съд е приел, че с решение от 25.03.2015г. е обявен за окончателен проект на разделителен протокол по гр.д. № 739/2013г на РС Панагюрище, като решението е влязло в сила на 28.04.2015г. С протоколно определение от 10.06.2015г. съдът е прекратил делото, като е осъществил теглене на жребий за разпределение на дяловете между участниците в процеса. Молбата за допълване на определението от 10.06.2015г. е депозирана по делото на 11.08.2015г., т.е. искането за допълване на решението не е подадено в срок. Отделно от това е изложил съображения и относно самостоятелния характер на претенцията по сметки.
Съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК определенията на въззивните съдилища подлежат на касационно обжалване, ако са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК.
В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване, с наименование „касационна жалба /допълнение/“, частният касатор сочи, че е налице основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Излага твърдения, че при потвърждаване на първоинстанционното определение от въззивния съд е направена преценка на процесуални срокове, която е в противоречие с практиката на Върховния касационен съд. Според частния жалбоподател, въззивният съд необосновано е приел, че молбата по чл. 250 ГПК е депозирана на 11.08.2015г. На тази дата била депозирана молба – напомняне към първоинстанционния съд относно непроизнасяне по молба от 29.05.2015г.
ВКС намира, че не са налице основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, тъй като частният жалбоподател не е формулирал правен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК. В представеното изложение на основанията за допускане на касационно обжалване са развити доводи за своевременно направено искане за допълване на определението. Частният жалбоподател твърди, че въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на Върховния касационен съд, но не е посочена нито е представена такава. Обжалваното въззивно определение не може да се допусне до касационен контрол, без да бъде посочен конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за решаването на делото, решен от въззивния съд при някоя от хипотезите на т. 1-3 на чл. 280, ал. 1 ГПК – ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС. Съгласно същото ТР материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.
Водим от гореизложеното Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 750 от 03.12.2015г., постановено по в.гр.д. № 899/2015г. на Пазарджишкия окръжен съд, гражданска колегия, ІІ въззивен състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:
Членове:

Оценете статията

Вашият коментар