Определение №249 от 40668 по ч.пр. дело №221/221 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 249

С., 05.05.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 3 май две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 221/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Т. Н. Н. от [населено място], срещу определението на Бургаския окръжен съд, ІІІ-ти с-в, № 572 от 02.02.2011г. по в.гр.д. № 449/2010г., с което е прекратено производството по частна жалба № 11458/28.12.2010г. на Т. Н. против постановеното по същото дело определение № 4394/22.11.2010г., с което е прекратено производството по частна жалба вх. № 8353/20.10.2010г. и е разпоредено връщане на жалбата.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е основателна поради следните съображения:
Въззивният съд е върнал частната жалба на Т. Н. по съображения, че не е отстранена в срок нередовността й. Със съобщение, връчено на частния жалбоподател на 20.01.2011г., на същия е указано в едноседмичен срок частната жалба да се приподпише от адвокат и се приложи пълномощно, да се представи изложение на основанията за допускан на обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК с препис за противната страна.
Дадените от съда указания са приложими относно частните жалби срещу определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото. В този случай съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК производството пред ВКС се развива при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК. Определението на въззивния съд срещу което е подадена частна жалба вх. № 11458/28.12.2010г. на Т. Н. не е определение по чл. 174, ал. 3, т. 1 ГПК. С определение № 4394/22.11.2010г е прекратено производството по частна жалба вх. № 8353/20.10.2010г. и е разпоредено връщане на жалбата, т.е. определението попада в хипотезата на чл. 274, ал. 2 ГПК. В този случай обжалването пред ВКС не е в зависимост от наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК, тъй като ВКС не действа като касационна инстанция.
По изложените съображения определението на Бургаския окръжен съд следва да се отмени и делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия по частната жалба.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определението на Бургаския окръжен съд, ІІІ-ти с-в, № 572 от 02.02.2011г. по в.гр.д. № 449/2010г., с което е прекратено производството по частна жалба № 11458/28.12.2010г. на Т. Н. против постановеното по същото дело определение № 4394/22.11.2010г., с което е прекратено производството по частна жалба вх. № 8353/20.10.2010г. и е разпоредено връщане на жалбата.
ВРЪЩА делото на същия съд за администриране на частна жалба № 11458/28.12.2010г. на Т. Н..

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар