Определение №25 от 17.2.2009 по гр. дело №5020/5020 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н И  Е
 
N 25
 
София, 17.02.2009г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
    Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети януари……………………………..
две хиляди и девета година в състав:
                                                                   Председател:   ТАНЯ МИТОВА                                                                                             Членове:    АНИ САРАЛИЕВА
                                                                                            ЕМИЛ ТОМОВ
при секретаря………………………………..….……………………………………………………. в присъствието на прокурора ………….………………………………………………. изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА……………………………..
гр.дело N 5020/2008 година.
Производството е по чл.288 ГПК.
Постъпила е касационна жалба от Ц. А. И. от гр. П. срещу решение №250 от 22.04.2008г. по гр.д. № 46/2008г на Плевенския окръжен съд, с което е ставено в сила решение № 136 от 1.11.07г. по гр.д. № 2329/2006г. на Плевенския районен съд, като са отхвърлени искове на касатора срещу „Е” Е. , гр. П., с правно основание чл.261 КТ, чл.262 КТ, чл.224, ал.1 КТ.
Ответникът „Е” Е. , гр. П., не е заявил становище.
Жалбата е допустима само по иска с правно основание чл.262 КТ, която е с обжалваем интерес над 1000 лева, но следва да се остави без разглеждане изцяло, тъй като е постъпила извън срока по чл.283 ГПК. Обявлението до касатора, надлежно оформено при условията на чл.47 ГПК, е поставено на 21.05.2008г. Касационната жалба има вх. №888/30.06.2008г. и няма данни да е изпратена по пощата.
По изложените съображения и на основание чл.283 ГПК Върховният касационен съд – състав на III г. о.
 
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Ц. А. И. от гр. П. срещу решение №250 от 22.04.2008г. по гр.д. № 46/2008г на Плевенския окръжен съд, като просрочена.
Определението може да се обжалва пред друг състав на ВКС в седмодневен срок от съобщаването му.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар