Определение №25 от 42388 по ч.пр. дело №6317/6317 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 25

С. 19.01.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на единадесети януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

П. : ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия П. ч.гр.д.№ 6317 по описа за 2015 г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :
Производството е с правно основание чл.274 ал.3 т.1 от ГПК.
Образувано е въз основа на подадена частна жалба от Р. Н. П. от [населено място], чрез процесуалния представител адвокат Д. против въззивно определение № 4249 от 25.09.2015г. по в.ч.гр.д. № 702 по описа за 2015г. на Окръжен съд Благоевград, с което е потвърдено определение № 31 от 3.08.2015г. за отказ на съдия по вписванията при РС Разлог за вписване на решение № 4904 от 31.05.2014г. на ОСЗ [населено място] за възстановяване на право на собственост на наследници на К. И. П. в съществуващи /възстановими/ стари реални граници по преписка № 3269 от 3.08.2015г. Счита същото за неправилно, постановено в нарушение на закона, поради което иска да бъде отменено, а делото върнато с указания за вписване.
Като основание за допустимост касационният жалбоподател се позовава на чл.280 ал.1 т.2 ГПК, като представя определения с № 3799 от 19.08.2015г. по в.гр.д.№ 582/2015г. и № 3557 от 31.07.2015г. по в.гр.д.№ 590/2015г. двете на Окръжен съд Благоевград и твърди, че по идентичен на настоящия случай, в тях е дадено противоречиво на въззивния акт разрешение.
Срещу така подадената частна касационна жалба не е постъпил отговор от противната страна.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, като прецени изложените доводи по допускането и данните по делото, намира следното :
Настоящата жалбоподател е поискал от Службата по вписванията при РС Разлог да впише решение № 4904 от 31.05.2014г. на ОСЗ [населено място], с което се признава и се възстановява на основание чл.18ж ал.1 ЗСПЗЗ право на собственост върху нива от 2.215дка, шеста категория, находяща се в землището на [населено място], местността „Изток”, с идентификатор № 61813.630.18.
Постановен е отказ с определение № 31 от 3.08.2015г. с два мотива: 1. Съгласно чл.14 ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за да има влязлото в сила решение за възстановяване право на собственост силата на констативен нотариален акт за собственост, трябва да е придружено от скица на имота, която съгласно чл.18ж следва да е с точните му размери. Такава скица не е приложена. 2. Приложената скица-проект № 9197 от 18.05.2013г. /презаверена/ е за друг имот с идентификатор № 61813.630.3 /процесната е идентификатор № 61813.630.18/ и на нея не е отразено, че следва да послужи за ОСЗ Р.. Освен в идентификационния номер е налице несъответствие и в местностите посочени в решението и в приложената скица-проект. Издаването на последната е предвидено за други хипотези по ЗСПЗЗ /чл.10 ал.7 и чл.19 ал.6 ЗСПЗЗ/, но не и за процесната по чл.18ж ППЗСПЗЗ.
В. съд е потвърдил отказа, като е приел за правилен подхода на съдията по вписванията да извърши проверка на законовите изисквания за вписване, съобразявайки правното основание, въз основа на което е издадено решението, чието вписване се иска. Счел е, че представеният проект за скица не удовлетворява изискването за скица, удостоверяваща точните размери на имота, което не позволява вписване на представения акт, въз основа на което е приел постановения отказ е правилен.
Пред настоящата инстанция са представени от касационният жалбоподател окончателни определения с № 3799 от 19.08.2015г. по в.гр.д.№ 582/2015г. и № 3557 от 31.07.2015г. по в.гр.д.№ 590/2015г. на Окръжен съд Благоевград, в които по два идентични случаи – при подадени заявления за вписване на решение за възстановяване право на собственост, въззивният съд е приел, че когато се касае до възстановяване на собственост върху имоти, които попадат в населени места с кадастрална карта, на основание чл.77 ал.2т.1, във вр.с чл.52 З. вписванията могат да се извършват и въз основа на скица-проект, съдържаща всички изискуеми се съгласно чл.60 т.1-7 З. обстоятелства.
Противоречивото разрешаване на един и същ въпрос от съдилищата е основание съгласно чл.280 ал.1 т.2 ГПК за допускане на касационно обжалване.
При така цитираната противоречива практика на съдилищата, настоящият съдебен състав намира за правилна възприетата в определения с № 3799 от 19.08.2015г. по в.гр.д.№ 582/2015г. и № 3557 от 31.07.2015г. по в.гр.д.№ 590/2015г. на Окръжен съд Благоевград. Същата е в съответствие с приетото в постановено по реда на чл.274 ал.3 ГПК определение № 196 от 24.04.2013г. по ч.гр.д. № 2544/2013г. на І г.о. ВКС, в което по въпрос, касаещ вида скица, която се има пред вид в чл.6 ал.3 от Правилника за вписване е прието, че законовото изискване е изпълнено, когато е представена скица, която точно индивидуализира имота, акт за който се иска да бъде вписан и по-конкретно когато тя съдържа данните, които съгласно чл.60 З. се вписват в част „А” на партидата : идентификатор на имота, неговия вид /поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда/, адреса му, границите /идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятелните обекти в сградата/, площта в квадратни метри или в декари, предназначението на имота, етажността на сградата /ако се касае за сграда/ и обстоятелствата по чл.67 ал.2 от Закона за наследството. При представяне на скица, която съдържа всички данни по чл.60 З., съдията по вписванията няма право да откаже вписване на подлежащ на вписване акт, касаещ имота, за който скицата е представена.
Имайки пред вид изложеното, постановеният акт е неправилен и следва да бъде отменен.
В конкретния случай – е представена скица- проект, която съдържа всички изискуеми се съгласно чл.60 т.1-7 от З. данни, поради което извода на съда за липса на индивидуализация на имота не може да бъде споделен. В нея е отразен идентификационен номер на имота, идентичен с посочения в решението, чието вписване се иска /61813.630.18/, неговия вид /поземлен, трайно предназначение на територията: земеделска, начина на трайно ползване: нива/, адреса му /местност С., [община]/, границите /съседи с идентификатори 61813.630.9, 61813.630.17, 61813.630.589, 61813.630.3 и 61813.750.254/, площта в квадратни метри /2 215кв.м./ и предназначението. Допълнителен аргумент е и обстоятелството, че в случая се касае до възстановяване на собственост върху земя, за която е изготвена кадастрална карта, като съгласно чл.52 ал.1 т.7 във вр.с чл.53а ал.1 З. изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри става без издаване на заповед, поради което съгласно чл.77 ал.2 от З. /която намира приложение по аналогия/ вписването може да стане въз основа на скица от кадастралната карта.
Мотивиран от гореизложеното, настоящият съдебен състав намира, че обжалвания акт следва да бъде отменен като неправилен, а преписката изпратена на съдията по вписвания за предприемане на действия по вписване на решение № 4904 от 31.05.2014г. на ОСЗ [населено място] с приложената скица – проект, поради което Върховен касационен съд, състав на Трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :
ДОПУСКА до разглеждане по същество на частната жалба, подадена от Р. Н. П. от [населено място] [улица] против въззивно определение № 4249 от 25.09.2015г. по в.ч.гр.д. № 702 по описа за 2015г. на Окръжен съд Благоевград.
ОТМЕНЯ определение № 4249 от 25.09.2015г. по в.ч.гр.д. № 702 по описа за 2015г. на Окръжен съд Благоевград и потвърденото с него определение № 31 от 3.08.2015г. за отказ на съдия по вписванията при РС Разлог и
ВРЪЩА преписката на съдията по вписванията при РС Разлог за вписване на решение № 4904 от 31.05.2014г. на ОСЗ [населено място] за възстановяване на право на собственост на наследници на К. И. П. в съществуващи /възстановими/ стари реални граници по преписка № 3269 от 3.08.2015г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
П. : ЧЛЕНОВЕ

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.