Определение №25 от 43111 по ч.пр. дело №2380/2380 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 25
гр. София, 11.01.2018 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на дванадесети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. № 2380/2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.248 ГПК.
Постъпила е молба от [фирма] – [населено място], за допълване на постановеното по делото определение № 615 от 27.10.2017 г. с присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение. Молителят твърди, че искането за разноски е направено с отговора на частната жалба, но съдът е пропуснал да се произнесе по него.
В срока по чл.248, ал.2 ГПК е депозиран писмен отговор от ответника Л. И. К. от [населено място], който изразява становище за неоснователност на молбата и претендира разноски за производството по чл.248 ГПК.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :
Молбата е допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.248, ал.1 ГПК.
С определение № 615 от 27.10.2017 г. е потвърдено обжалваното с частна жалба от Л. И. К. определение № 404 от 06.07.2017 г. по по в. т. д. № 93/2017 г. на Варненски апелативен съд, с което е спряно производството по делото на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК. При постановяване на определението съдът е констатирал, че в отговора на частната жалба ответникът [фирма] е направил искане за разноски /адвокатско възнаграждение/, но е приел, че разноски не следва да се присъждат, тъй като с определението не се приключва разглеждането на делото. В мотивите към определението са изложени съображения, че отговорността за извършените пред Върховния касационен съд разноски във връзка с обжалване на определението за спиране следва да се разпредели от въззивния съд с акта по съществото на спора в зависимост от изхода на делото.
Молбата за допълване на определението по реда на чл.248 ГПК е неоснователна.
Предвиденият в чл.248 ГПК процесуален ред за изменение и допълване на постановените от съда актове в частта за разноските е приложим, когато съдът е допуснал грешки при разпределяне на отговорността за разноски или е пропуснал да се произнесе по своевременно заявените от страните искания за присъждане на разноски. С постановеното по настоящото дело определение съдът не е присъдил на молителя разноски не защото е пропуснал да разгледа искането за разноски, а защото е преценил, че то е неоснователно по изложените в мотивите съображения. Не е налице непълнота на определението в частта за разноските, която да налага неговото допълване по реда на чл.248 ГПК, и с оглед на това молбата следва да бъде оставена без уважение.
В отговора на молбата ответникът е направил искане за разноски, но тъй като производството по чл.248 ГПК няма самостоятелен характер и постановеното в него определение не слага край на делото, няма основание за присъждане на разноски от настоящата инстанция.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на [фирма] – [населено място], за допълване на определение № 615 от 27.10.2017 г., постановено по ч. т. д. № 2380/2017 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, с присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest