Определение №250 от 40841 по гр. дело №1434/1434 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 250

С. 25.10.2011г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 24 октомври две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. Иванова
Илияна Папазова

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева дело № 1434/2011 година

Постъпила е касационна жалба от [фирма] [населено място], против въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІІ-а възз. с-в, от 17.05.2011г. по гр.д. № 12300/2010г., постановено по иск с правно основание чл. 415, ал. 1 ГПК, с цена на иска 1 043,68 лв. Жалбата е подадена чрез въззивния съд на 21.06.2011г. и е постъпила във ВКС на 14.10.2011г.
Производството пред ВКС е висящо от 14.10.2011г. и по отношение на касационната жалба се прилага разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че касационната жалба на [фирма] е процесуално недопустима и на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на [фирма] [населено място], против въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІІ-а възз. с-в, от 17.05.2011г. по гр.д. № 12300/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар