Определение №250 от 41081 по гр. дело №471/471 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 250

С. 21.06.2012г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети юни през две хиляди и дванадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

при участието на секретаря А. Б.
като изслуша докладваното от съдия П. гр.д.№ 471 по описа за 2012г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :
Производството е с правно основание чл.307 ал.1,във вр.с чл.303 ал.1 т.5 от ГПК.
Образувано е въз основа на подадената от Ю. А. К. от [населено място] молба за отмяна с вх.№ 63548 от 7.07.11г.на решение № 14436 от 20.10.2010г. по ч.гр.д. № 11355/10г. на Софийски градски съд.С него е оставена без уважение жалбата,подадена от нея в качеството й на съпруга на длъжника по изп.д.№20107810400289 по описа на ЧСИ с рег.№ 731 с район на действие СГС,с която е обжалвала извършен опис на апартамент № 49,находящ се в [населено място] ж.к.”С. ІІ” [улица]-124 вх.Б ет.9 в режим на съпружеска имуществена общност,поради несеквестеруемост.Молителката се позовава на нормата на чл.303 ал.1 т.5 от ГПК,като твърди,че след подаването на жалбата от нея-като трето лице, което към момента на изпълнителното производство е владеело процесния жилищен имот, е следвало делото да бъде насрочено в открито съдебно заседание,а това не е направено и тя не е била призована по ч.гр.д. № 11355/10г. на СГС/чиято отмяна сега се иска/.
Срещу подадената молба е постъпил писмен отговор,по смисъла на чл.306 ал.3 от ГПК,с който се оспорват както нейната допустимост,така и основателност.
Върховен касационен съд,състав на Трето гражданско отделение, с оглед задължението си по чл.307 ал.1 от ГПК,намира подадената молба за отмяна за недопустима по следните съображения :
Съгласно приетото в т.2 от Постановление № 2 от 29.11.1977г.по гр.д.№ 1/77г. на Пленума на ВС – на отмяна подлежат само актовете,които се ползват със сила на присъдено нещо,т.е.тези,които са задължителни за страните,техните правоприемници и наследници и по които спорните материално-правни въпроси не могат да бъдат пререшавани.Това следва от естеството на института.Процесното решение по ч.гр.д. № 11355/10г. на СГС,с което е оставена без уважение жалба на трето /за изпълнителното производство/ лице срещу действие на частен съдебен изпълнител – не разрешава спорен материално-правен,а процесуален въпрос и затова то не подлежи на отмяна по реда на чл.303 и сл.от ГПК/в този смисъл са определения № 19/11г.по т.д.№1028/10г., № 18/11г.по т.д.№104/11г.на І т.о./.
Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд,състав на Трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима подадената от Ю. А. К. от [населено място] молба за отмяна с вх.№ 63548 от 7.07.11г.на решение № 14436 от 20.10.2010г.ч.гр.д. № 11355/10г. на СГС и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 471/12г.на Върховен касационен съд.
О. подлежи на обжалване с частна жалба в 7 –дневен срок пред друг състав на Върховен касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар