Определение №253 от 42698 по търг. дело №2245/2245 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 253
Гр.София, 24.11.2016 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на 21 ноември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА
след като изслуша докладваното от съдия Балевски, т.д.№2245 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.307 ал.1 от ГПК.
От страна на К. Л. М. е подадена на 12.09.2016 г. молба за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 от ГПК на влязло в сила на 16.05.2016 г решение №345 /16.05.2016 г. по в.т.д. № 484/16 на ОС-Варна , с което след отмяна на първоинстанционното решение е отхвърлен искът на същото лице против [фирма]- [населено място] за заплащане на сумата от 16 913 лева застрахователно обезщетение по имуществена застраховка „Каско” по полица № [ЕГН]/13.05.2013 Позовава се на ново обстоятелство от съществено значение за спора:основание за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 от ГПК.
Ответната страна не изпраща отговор.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ т.о. като се запозна със съдържанието на молбата счита, че не е налице надлежно сезиране с производство по отмяна по реда на чл.303 и сл. ГПК по следните съображения:
В разпоредбата на чл.303 ал.1 ГПК са стриктно и изчерпателно изброени основанията за отмяна на влезли в сила съдебни решения. В случая молителят иска отмяна на основание чл.303, ал.1, т.1 от ГПК. В изложението в молбата за отмяна молителят се позовава на неправилна преценка от решаващия спора по същество въззивен съд за наличие на проявена от ищеца груба небрежност като основание за отказ от заплащане на обезщетение от застрахователя по имуществена застраховка. Твърди, че при тази преценка, съдът се е ръководил в решаващите си изводи от данните по ПП 1339/2014 г. и ДП 168/2014 г., по които е подадена жалба до В. от негова страна на 27.07.2016 г., както и че решаващият орган е направил своите необосновани изводи относно проявената от страна на ищеца груба небрежност при отнемане на застрахованото при ответника срещу риск „Кражба” МПС в следствие на неправилна преценка на доказателствата и без да укаже на страните, чия е доказателствената тежест за това.
Съгласно цитираната разпоредба на чл.303 ал.1, т.1 ГПК , отмяна на влязло в сила решение се допуска, когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за изхода на делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на страните. Тези три предпоставки трябва да са налице кумулативно и при липса на някоя от тях отмяната е недопустима. Посочената разпоредба изисква още непълнотата на фактическия и доказателствен материал да не се дължи на небрежност, незаинтересованост или лошо водене на процеса от страната.
В случая в молбата за отмяна се сочат оплаквания, които не попадат в цитираната хипотеза, а представляват оплаквания за необоснованост на съдебното решение и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, които обаче не се свързват от законодателя с основанията за отмяна на влезли в сила съдебни решения. Ето защо, съдът намира, че така подадената молба не се явява годна да породи надлежно сезиране на ВКС и да постави начало на производство за отмяна по чл.303 и следващите ГПК и като такава следва да се остави без разглеждане, поради което и на основание чл.307 ал.1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от страна на К. Л. М. молба за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 ГПК на влязло в сила на 16.05.2016 г решение №345 /16.05.2016 г. по в.т.д. № 484/16 на ОС-Варна
Определението подлежи на обжалване частна жалба в едноседмичен срок пред друг състав на ВКС .

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *