Определение №254 от 40843 по гр. дело №632/632 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 254
С. 27.10.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 25 октомври две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 632/2011 година

Постъпила е касационна жалба от И. А. Б. и Л. С. Б., двамата от [населено място], [община], против въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, възз. отд. V с-в, № 47 от 10.01.2011г. по гр.д. № 2636/2010г., допълнено с решение № 199 от 11.02.2011г., постановено по иск с правно основание чл. 59 ЗЗД с цена на иска 3 294,40 лв. Жалбата е подадена чрез въззивния съд на 21.02.2011г. и е постъпила във ВКС на 02.05.2011г.
Производството пред ВКС е висящо от 02.05.2011г. и по отношение на касационната жалба се прилага разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че касационната жалба на И. А. Б. и Л. С. Б. е процесуално недопустима и на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на И. А. Б. и Л. С. Б. против въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, възз. отд. V с-в, № 47 от 10.01.2011г. по гр.д. № 2636/2010г., допълнено с решение № 199 от 11.02.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар