Определение №254 от 41375 по ч.пр. дело №2367/2367 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 254

С., 11.04.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 9 април две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 2367/2013г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на И. С. Н. от [населено място], срещу разпореждането на Добричкия окръжен съд от 19.02.2013г. по гр.д. № 634/2012г., с което е върната касационната жалба на И. С. Н. срещу постановеното по същото дело въззивно решение № 17 от 11.11.2013г.
Ответниците по жалбата Д. М. Г., Мира М. К. и А. Иванова К., всички от [населено място], в представения писмен отговор от пълномощника им адв. С. С., изразяват становище за неоснователност на жалбата.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. За да се произнесе по същество на частната жалба ВКС съобрази следното:
Добричкия окръжен съд е върнал касационната жалба на И. С. Н. срещу постановеното по в.гр.д. № 634/2012г. въззивно решение № 17 от 11.11.2013г. по съображения, че в обжалваната част решението не подлежи на касационно обжалване. Приел е, че въззивното решение се обжалва в частта, с която предявените от И. С. Н. искове по сметки са отхвърлени. Всеки от исковете е с цена под 5 000 лв., поради което и съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК решението е окончателно.
Частният жалбоподател излага доводи, че е обжалвал въззивното решение и в частта, с която процесният недвижим имот е изнесен на публична продан.
Жалбата е основателна.
Правилно съдът е приел, че в частта, с която се обжалва въззивното решение относно претенциите на И. С. Н. по сметките, решението е окончателно с оглед цената на исковете. От съдържанието на касационната жалба обаче е видно, че въззивното решение е обжалвано и частта, с която имотът е изнесе на публична продан – изрично е посочено, че имотът неправилно е изнесен на публична продан. Предвид стойността на имота – 29 887 лв., която определя цената на иска, касационната жалба в тази част е допустима
По изложените съображения разпореждането на въззивния съд следва да се остави в сила, но делото следва да се върне на въззивния съд за администриране на касационната жалба в останалата й част. На касатора следва да се дадат указания да отстрани нередовността на касационната жалба в частта относно изнасянето на имота на публична продан като представи точно и мотивирано изложение на касационните основания съгласно изискването на чл. 284, ал. 1, т. 3 ГПК, както и да посочи в изложението си процесуалноправния или материалноправния въпрос, по който се е произнесъл въззивния съд, който според касатора е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането на Добричкия окръжен съд от 19.02.2013г. по гр.д. № 634/2012г., с което е върната касационната жалба на И. С. Н. срещу постановеното по същото дело въззивно решение № 17 от 11.11.2013г. В ЧАСТТА, с която предявените от И. С. Н. искове по сметки са отхвърлени.
ВРЪЩА делото на същия съд за администриране на касационната жалба в останалата й част относно способа за извършване на делбата, след отстраняване на нередовността й.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар