Определение №254 от 42885 по ч.пр. дело №1032/1032 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 254

гр. София, 30.05.2017 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на деветнадесети май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 1032 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.274, ал.3 ГПК.
Подадена е частна жалба от [фирма], [населено място], чрез пълномощника адв.С. С. против определение № 1100/04.04.2016г. по ч.гр.д. № 1404/2016г. на САС, ГК, 2 с-в, с което е отменено определение № 1174/02.03.2016г. по т.д. № 1517/2016г. на СГС, 6-11 състав и вместо него е постановено друго за спиране на осн. чл.536 ГПК във вр. с чл.19, ал.5 ЗТР регистърно производство по вписване на промени по партида на [фирма] по заявление А5 с вх. № 20160229145825 за вписване на решения на акционерите в дружеството, взети на ОС, проведено на 08.02.2016г. до приключване с влязъл в сила съдебен акт на т.д. № 1169/2016г. по описа на СГС.
В частната жалба се излагат съображения за допустимост на същата и за недопустимост, евент. за неправилност на обжалваното определение. Иска се обезсилване на акта на САС , евент. неговата отмяна .
Настоящият състав на ВКС, Търговска колегия, І отделение, намира следното:
Частната жалба е недопустима като подадена срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт.
Съобразно императивната разпоредба на чл. 274, ал. 4 ГПК, не подлежат на обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване.
Предмет на частната касационна жалба е определение на Софийски апелативен съд, с което след отмяна на определение на Софийски градски съд е постановено спиране на производството по вписване в Търговския регистър на основание чл. 536, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 19, ал. 5 ЗТР. Съгласно действащата правна уредба, регистърното производство има охранителен характер и постановените в него актове не подлежат на касационен контрол. Този контрол е неприложим и по отношение на решенията, постановени в производство по чл. 25 ЗТР по обжалване на отказ за вписване, заличаване и обявяване в Търговския регистър, тъй като съгласно чл. 25, ал. 4 ЗТР това производство приключва с произнасянето на апелативния съд, чието решение е окончателно. Следователно, доколкото завършващият регистърното производство съдебен акт не подлежи на касационно обжалване, същото е изключено и за всички останали актове, постановени в това производство. В този смисъл е и константната практика на ВКС, Търговска колегия, която настоящият състав споделя – определение № 193/17.03.2014 г. по ч. т. д. № 534/2014 г. на ВКС, ІІ т. о., определение № 489 от 15.07.2014 г. по ч. т. д. № 1718/2014 г. на ВКС, ІІ т. о., определение № 858 от 21.11.2014 г. по ч. т. д. № 63/2015 г. на ВКС, І т. о., определение № 106 от 09.02.2015 г. по ч. т. д. № 90/2015 г. на ВКС, І т. о. и др.
По изложените съображения ВКС приема, че обжалваното определение попада в хипотезата на чл. 274, ал. 4 ГПК и подадената срещу него частна касационна жалба е процесуално недопустима.
Не могат да бъдат споделени доводите на частния касатор, че се касае до хипотеза по чл.274, ал.2, изр.1, пр.1 вр. ал.1, т.2 ГПК. С обжалваното определение апелативният съд не се е произнесъл за пръв път по молба по чл.536 ГПК. Същата е била разгледана от СГС, който е постановил определение № 1174/02.03.2016г. по т.д. № 1517/2016г. на СГС, 6-11 състав, обжалвано по реда на чл.274, ал.1, т.2 вр. чл.536, ал.3 ГПК пред САС. Ирелевантно е обстоятелството, че САС е отменил първоинстанционния акт и е постановил спиране на охранителното производство. Законодателят не е предвидил в този случай изрична възможност за произнасяне на касационната инстанция по реда на чл.280, ал.1 ГПК, както това е сторил при обезпечителното производство в хипотезата на чл.396, ал.2, изр.3 ГПК.
Мотивиран от изложеното, на основание чл. 274, ал. 4 ГПК, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба от [фирма], [населено място] против определение № 1100/04.04.2016г. по ч.гр.д. № 1404/2016г. на САС, ГК, 2 с-в.
Определението може да се обжалва пред друг тричленен състав на Върховен касационен съд, Търговска колегия в едноседмичен срок от връчването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.