Определение №256 от 11.4.2013 по ч.пр. дело №1512/1512 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 256

София, 11.04.2013 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на четвърти април през две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

като изслуша докладваното от съдията Томов ч.гр. д. № 1512 по описа за 2013 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК, образувано по частна жалба на Р. В. Ц. подадена чрез пълномощник адв. П. Х. ,срещу определение от 17.09.2012г по гр.д. 10303/2012г на Софийски градски съд ,с което е върната въззивната жалба на същата жалбоподателка ,по която е било образувано въззивното производство , като просрочена .
Пълномощникът на частната жалбоподателка изтъква ,че датата на връчване на съобщение за решението е е „объркана”, не е взето предвид ,че решението не е съобщено лично на упълномощения по делото адвокат
Частната жалба е допустима , по същество е неоснователна .
Посочените в обжалваното определение дати на връчване на съобщението ,съответно на постъпване на въззивната жалба в съда , кореспондират с данните по делото. Съобщение за решението е връчено на 28.05.2012г на адреса на пълномощника ,получено от друг адвокат със задължение да бъде предадено и е оформено редовно . Документът свидетелства за редовно връчено съобщение на посочената дата за изготвеното решение съгласно чл. 51 ал.1 ГПК. Точно е изчислението на срока , с оглед датата на постъпване на въззивната жалба в съда.Доводите в оспорване на следващата се от данните по делото констатация са неоснователни , същите не са подкрепени с никакви конкретни фактически или правни твърдения.
Без значение за законосъобразността на обжалваното определение е обстоятелството , че просрочието не е констатирано още при постъпване на въззивната жалба , или при образуване на делото във въззивната инстанция , като по недопустимата жалба е била указана и внесена държавна такса . За допустимостта следи служебно съдът, пред който производството е висящо Пропускането на срока има за процесуална последица погасяване на правото на жалба, както правилно е прието .
По изложените съображения Върховният касационен съд, гражданска колегия, тричленен състав,
О П Р Е Д Е Л И:

Потвърждава определение от 17.09.2012г по гр.д. 10303/2012г на Софийски градски съд ІІ в отд

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар