Определение №256 от 42544 по ч.пр. дело №2353/2353 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 256

гр. София, 23.06.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание, в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Г. ч. гр. д. № 2353/2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на С. М. Б. от [населено място], подадена от пълномощника й адв. З. Г., против разпореждането от 05.04.2016 г., постановено по гр.д. № 5328/2015 г. на ВКС, ІІ г.о.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт съгласно чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК, поради което е процесуално допустима.
Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
С обжалваното разпореждане Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о., е върнал частната жалба от С. М. Б. против определение № 40 от 14.03.2016 г., постановено по гр.д. № 5328/2015 г. на ВКС, ІІ г.о., с което е оставена без уважение подадената от С. М. Б. молба с вх. № 1346 от 08.02.2016 г., допълнена с молби вх. № № 1467 от 10.02.2016 г. и 1674 от 15.02.2016 г., за отмяна на определение № 52 от 04.02.2016 г. по гр.д. № 5328/2015 г. на ВКС, ІІ г. о., на основание чл. 253 ГПК. Върховният касационен съд изрично е посочил, че определение № 40 от 14.03.2016г. не подлежи на обжалване с частна жалба, а определение № 52 от 04.02.2016г. по гр.д. № 5328/2015г. на ВКС, ІІ г.о. е постановено в производство по чл. 288 ГПК, като такова същото не подлежи на обжалване и е окончателно. Приел е, че въззивното решение е влязло в сила и е сложен край на делото, поради което постановеното по реда на чл. 288 ГПК определение е неоттегляемо. Изложените в молбата съображения са неотносими, освен, че са и неоснователни с оглед данните по делото за липса на основания по чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК.
В частната жалба се правят оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното разпореждане тъй като Върховният касационен съд е приел за разглеждане дело, по което били налице основания по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК за отвод на определени съдии. Частният жалбоподател излага оплаквания и относно определение № 52 от 04.02.2016 г. по гр.д. № 5328/2015 г. на ВКС, ІІ г.о., по което ВКС не е дал възможност за обжалването му и е преградил евентуалното искане за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 7 ГПК. Излага съмнения и относно безпристрастността при разпределяне и разглеждане на делото, като изтъква доводът, че в голям съд като ВКС технически не било възможно разпореждането по жалбата да е с дата само ден след постъпването на частната жалба.
Обжалваното разпореждане е правилно.
С определение № 40 от 14.03.2016 г., постановено по гр.д. № 5328/2015 г. на ВКС, ІІ г.о. е оставена без уважение подадената от С. Б. молба за отмяна на основание чл. 253 ГПК на определение № 52 от 04.02.2016 г. по гр.д. № 5328/2015 г. на ВКС, ІІ г. о., с което Върховният касационен съд не е допуснал касационно обжалване на въззивното решение № 656 от 01.04.2015 г. по гр.д. № 4073/2014 г. по описа на Софийския апелативен съд по подадената от С. М. Б. касационна жалба. Не е предвидена възможност за обжалване на определение № 40 от 14.03.2016г. Съгласно чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК на обжалване подлежат определенията, с които се прегражда развитието на производството, а съгласно чл. 274, ал. 1, т. 2 ГПК с частна жалба могат да се обжалват определенията, за които това е изрично предвидено в процесуалния закон. Определението на ВКС, с което се оставя без уважение молба по чл. 253 ГПК е окончателно. То не е преграждащо, нито за него е предвидена обжалваемост с изрична разпоредба на закона.
С оглед изложеното частната жалба е неоснователна, а обжалваното разпореждане следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение:
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането от 05.04.2016г., постановено по гр.д. № 5328/2015г. на ВКС, ІІ г.о.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател: Членове:

Оценете статията

Вашият коментар