Определение №260 от 40849 по търг. дело №847/847 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№260

С.
02.11.2011 г.
Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, I т.о., в закрито заседание на 24 октомври две
хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
Никола Хитров Елеонора Чаначева Емил Марков

при секретар
и с участието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Никола Хитров
т. дело№ 847/2011 год.
Производството е по реда на чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на М.-07 Е.-Д. против решение № 66/18.04.2011 г. по в.гр.д. № 312/2010 г. на Смолянски ОС, с което се потвърждава решение № 42/27.04.2010 г. по гр.д. № 267/2009 г. на Девински PC, с което касаторът е осъден да заплати на Т. АД-С. сумата 4 143.07 лв. ведно със законните лихви и разноски.
Ответното по касационната жалба АД е подало отговор, че не са налице основания по чл.280,ал.1 ГПК, както и че същата е неоснователна.
BKC-I т.о., за да се произнесе, взе предвид следното:
Съгласно п.25 ПЗР ЗИД ГПК, ДВ 100/2010 в сила от 21.12.2010 г., висящите производства се разглеждат по досегашния ред.
Тъй като касационната жалба е подадена след тази дата, затова следва да се приложи изменението на чл.280,ал.2 ГПК: Не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5 000 лв. за граждански дела, и до 10 000 лв. за търговски дела.
По изложените съображения, касационната жалба е недопустима и затова следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното, BKC-I т.о.

ОПРЕДЕЛИ:
Оставя без разглеждане касационната жалба на М.-07 Е.-Д. против въззивно решение № 66/18.04.2011 г. по в.гр.д. № 312/2010 г. на Смолянски ОС.
Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му на касатора пред друг състав на ВКС-ТК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ

Оценете статията

Вашият коментар