Определение №261 от 41729 по ч.пр. дело №4169/4169 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 261

София, 31.03.2014 година

На председателя на състава и докладчик по ч. т.д.№4169/2013 г.
на Върховния касационен съд, І Търговско отделение,
съдия ЛЮБКА ИЛИЕВА

С определение №905 от 18.12.2013 г. по настоящето ч.т.д.№4169/2013 г. на І Т.О. частната касационна жалба на Е. Д. М. /Ф./ на основание чл.275 ал.2, във вр. с чл. 262 ал.2,т.1 ГПК е оставена без разглеждане като просрочена. Същото й е съобщено чрез адвокат С. С. на 04.02.2014 г. В срока по чл.275, ал.1 ГПК от жалбоподателката е постъпила частна жалба чрез Софийския апелативен съд до ВКС с вх.№1547/11.02.2014 г., посочена като такава по ч.гр.д.№1393/2013 г. на САС, ТО, 6 състав. Тъй като от съдържанието й не става ясно кой е обжалваемият съдебен акт, с разпореждане от 19.02.2014 г. на докладчика по делото на жалбоподателката е указано да посочи предмета на обжалване. Разпореждането й е изпратено също чрез адвокат С. С., което е получено от него на 19.03.2014 г. Със Заявление вх.№2788/20.03.3014 г. адвокат С. заявява, че не е пълномощник на страната.
Твърденията на адвокат С. са неоснователни. На стр.30 от настоящето дело се намира пълномощното на Е. Ф., дадено на адвокат С., да я представлява по гр.д.№1393/2013 г. на САС, както и да приподписва касационни жалби. С оглед на това му съдържание представителната власт на адвокат С. включва и задължението му да получава и съобщенията за отстраняване нередовността на частната жалба на доверителката му/ чл.39, ал.1 ГПК/, още повече, че тя е насочена именно по ч.гр.д. №1393/2013 г. на САС, ТО, 6 състав. Тъй като съобщението е получено от адвокат С. на 19.03.2014 г., срокът за отстраняване нередовността на частната жалба е изтекъл на 26.03.2014 г. Нередовностите на частната жалба, подадена от Е. Ф. с вх.№1547/11.02.2014 г. до настоящия момент не са отстранени, поради което на основание чл.275, ал.1 във вр. с чл.262, ал.2, т. 2 ГПК ще следва да се върне.
Водим от горното
Р А З П О Р Е Д И:
ВРЪЩА частната жалба на Е. Д. М. /Ф./ с вх.№1547/11.02.2014 г.
Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на ВКС- ТК в едноседмичен срок от съобщението.

СЪДИЯ:
/Л.ИЛИЕВА/

Определение №92 от 4.3.2009 по ч.пр. дело №2370/2370 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О         П         Р          Е         Д         Е         Л         Е         Н         И         Е                                                 Nо 92/04.03.2009 год.                                     В         И М Е Т О   Н А    Н А

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed