Определение №261 от 41737 по ч.пр. дело №1916/1916 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 261

С. 08.04.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 3 април две хиляди и четиринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 1916/2014г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. второ ГПК.
Образувано е по частна жалба на А. Щ. Д. от [населено място], против определението на Върховния касационен съд, ІІ гр. отд., № 49 от 18.02.2014г. по ч.гр.д. № 432/2014г., с което е оставена без разглеждане подадената от А. Щ. Д. частна касационна жалба против определението на Варненския окръжен съд, № 3845 от 18.12.2013г. по в.гр.д. № 3469/2013г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. За да се произнесе по основателността на частната жалба ВКС съобрази следното:
Върховния касационен съд е оставил без разглеждане подадената от А. Щ. Д. частна касационна жалба против въззивното определението на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено определение на Варненския районен съд за прекратяване на производството по делото, на основание чл. 274, ал. 4 вр. чл. 280, ал. 2 ГПК предвид цената на иска – под 5000 лв. Приел е, че производството е образувано по предявен от А. Щ. осъдителен иск по чл. 79, ал. 1 ЗЗД за сумата 3 500 лв., съставляваща неплатена главница по вземане, неправилно прието за погасено по давност в друго гражданско производство. Допълнително заявеното искане за заплащане на сумата 6000 лв. за претърпени неимуществени вреди, не е прието по надлежния процесуалноправен ред и не може да се приеме, че е част от спора.
Определението е правилно.
След оставяне на исковата молба без движение за отстраняване нередовността й, включително за посочване цената на иска, с молба от 24.07.2013г. частният жалбоподател е посочил, че претенцията е за 3500 лв., съставляваща неплатена главница по вземане, неправилно прието за погасено по давност в друго дело. Допълнително посочените 6000 лв. за неимуществени вреди в молбата от 19.09.2013г., съставляват нова претенцията, различна от първоначално предявената, която не е приета за разглеждане от първоинстанционния съд. Правилно в обжалваното определение е прието, че тя не е част от спора. Неоснователно частният жалбоподател определя цената на иска на 9500 лв., като сбор от предявения иск за 3 500 лв. имуществени вреди и допълнително посочени 6 000 лв. за неимуществени вреди.
По изложените съображения определението следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Върховния касационен съд, ІІ гр. отд., № 49 от 18.02.2014г. по ч.гр.д. № 432/2014г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар