Определение №261 от 42710 по търг. дело №2420/2420 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 261

Гр.С., 06.12.2016 год.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на втори декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
т.д. № 2420/2016 год. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл.307 ал.1 ГПК.
Образувано е по молба от 11.07.2016 г. на Ю. БЪЛГАРИЯ АД [населено място], чрез процесуалния представител – адв. М., за отмяна на определение № 37 /без дата/ по т.д.№ 34/2015 г. по описа на Видинския окръжен съд, обявено в ТР на 23.06.2016 г., с което по реда на чл.692 ал.4 ТЗ е изменен списъкът на приетите предявени вземания на кредиторите на ЕТ КОНИЕН – В. Б. [населено място] – в открито производство по несъстоятелност, като вземания на молителя по договори за банков кредит и за издаване на банкова гаранция в общ размер на 117 767.03 лв., както и лихвите върху тях, са приети за необезпечени с договорните ипотеки, учредени с нот.акт № 68/12.04.2007 г. и нот.акт № 152/14.08.08 г. Поддържаното основание за отмяна е по чл.303 ал.1 т.5 ГПК – кредиторът не е получил препис от възражението, което вместо на него, било изпратено на синдика, както и не е бил призован за участие в проведеното на 20.05.2016 г. открито съдебно заседание, в нарушение на правилата в чл.692 ал.3 ТЗ.
Против молбата за отмяна не са постъпили писмени отговори.
Съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, съобрази следното:
Според Постановление № 2/29.09.1977 г. на Пленума на Върховния съд, на отмяна подлежат съдебните решения и други съдебни актове, когато с тях се разрешава спор за материално право. Те трябва да се ползват със сила на пресъдено нещо, т.е. да са задължителни за страните и техните правоприемници, и спорните въпроси, разрешени с тях, да не могат да бъдат пререшавани. Когато за молителя стои открит друг път за защита против порочното решение или определение, извънредният способ за отмяна е неприложим.
Предвид така очертания предметен обхват на производството, се налага изводът, че необжалваемото определение по чл.692 ал.4 вр. ал.5 ТЗ не попада сред актовете, подлежащи на отмяна по реда на глава ХХІV от ГПК. С него съдът се произнася по възражения против списъците по чл.686 ТЗ /на приети и неприети вземания на кредитори в производството по несъстоятелност/, като одобрява тези списъци със или без корекция. Правата на кредиторите обаче не се считат за окончателно приети или отречени с този акт на съда по несъстоятелността, доколкото същите могат да бъдат оспорени или съответно защитени по исков път, съобразно реда и условията на чл.694 ТЗ – чрез предявяване на установителен иск в седемдневен срок от обявяване на определението на съда по чл.692 ал.4 ТЗ в търговския регистър.
Изложеното обуславя извод за недопустимост на подадената молба за отмяна, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане. Мотивиран от горното и на основание чл.307 ал.1 ГПК, Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Ю. БЪЛГАРИЯ АД [населено място] от 11.07.2016 г. за отмяна на определение № 37 /без дата/ по т.д.№ 34/2015 г. по описа на Видинския окръжен съд, обявено в ТР на 23.06.2016 г.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд, Търговска колегия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *