Определение №262 от 40863 по търг. дело №349/349 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Определение по т.д. №349/11 на ВКС , ТК, ІІ ро отд.
2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№262
гр. София, 16.11.2011

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в закрито заседание на 10 ноември , две хиляди и единадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Върбанова
ЧЛЕНОВЕ: К. Е.
Б. Б.

като изслуша докладваното от съдия Б. Б. търговско дело №349/10 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 248 от ГПК.
Образувано е по молба от страна на пълномощника на [фирма] за допълване В ЧАСТТА ЗА РАЗНОСКИТЕ на определение № 61 от 15.04.2011 г на ВКС, ТК, ІІ т.о. по т.д. № 349/11 по описа на ВКС, с което се оставя без разглеждане касационната жалба на пълномощника на [фирма]-гр. П. срещу въззивно решение от 20.12. 2010 г. по гр.д. № 6235/10 .на Софийски градски съд , поради недопустимост , съгласно чл.280 ал.2 от ГПК-при цена на иска под минимумите посочени в разпоредбата.
Ответникът по молбата по чл. 248 от ГПК не изразява становище.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение , като обсъди доводите и възраженията на страните и представените доказателства, намира за установено следното:
С определението, чието допълване се иска в частта за разноските се оставя без разглеждане касационната жалба на пълномощника на [фирма]-гр. П. срещу въззивно решение от 20.12. 2010 г. по гр.д. № 6235/10 .на Софийски градски съд , поради недопустимост , съгласно чл.280 ал.2 от ГПК-при цена на иска под минимумите посочени в разпоредбата.
В действителност към отговора на касационната жалба от страна ответника по нея е поискано и присъждане на юрисконсултско възнаграждение за изготвяне на отговор на касационната жалба относно нейната неоснователност и липса на условията за допускане до касация по чл.280 ал.1 от ГПК , които молителят по чл.248 от ГПК иска да му се присъдят като разноски в производството по разглеждане на основанията за допускане до касация по чл.288 от ГПК.
В случая, обаче, самата касационна жалба е оставена без разглеждане като изначално недопустима, съгласно чл.280 ал.2 от ГПК-при цена на иска под минимумите посочени в разпоредбата на закона.
Следователно изобщо не се е стигнало и не би могло да се стигне до разглеждане основанията за допускане до касация по чл.288 от ГПК или няма основание за присъждане на уговореното адвокатско възнаграждение в размер на 200 лева, като разноски направени по делото относно фаза, до която производството не се е развило.Страната/ нейният пълномощник/ е могла да избегне изготвяне на отговор на касационната жалба чрез възражение за недопустимост на касационното обжалване на основание чл..280 ал.2 ГПК пред въззивния съд, с оглед прилагането от страна на последния на процедурата по чл. 286 ал.1,т.3 от ГПК: връщане на касационната жалба като недопустима.
Мотивиран от горното , съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение молбата по чл.248 от ГПК на пълномощника на [фирма] за допълване В ЧАСТТА ЗА РАЗНОСКИТЕ на определение № 61 от 15.04.2011 г на ВКС, ТК, ІІ т.о. по т.д. № 349/11 по описа на ВКС
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *