Определение №263 от 42128 по ч.пр. дело №2221/2221 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 263

С. 04.05.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми април през две хиляди и петнадесета година в състав :

П. : ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия П. ч.гр.д.№ 2221 по описа за 2015 г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.274 ал.2 от ГПК.
Образувано е въз основа на подадена частна жалба от Н. И. Д. от [населено място] против определение № 377 от 8.12.2014г. по гр.д. № 5544/14г. на Върховен касационен съд, с което е оставена без разглеждане поради просрочие молбата й за отмяна на с вх.№ 14171 от 28.03.2013г. на влязлото в сила решение № ІІ – 109 от 19.11.2012г. по в.гр.д.№ 53/11г. на ОС Бургас. Счита така постановения акт за неправилен, тъй като съдът не е отчел уважителните причини, наложили пропускането на срока за подаване на молба за отмяна, поради което счита, че същия е трябвало да остави молбата без движение и даде съответните указания, а не да я оставя без разглеждане. Желае обжалваният акт да бъде отменен, а подадената молба за отмяна – разгледана, след като бъде възстановен срока за отмяна.В частната жалба е записано, че към нея е приложена нарочна молба за възстановяване на срок без такава да е налична по делото
Срещу така подадената частна е жалба не е постъпил отговор.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, като прецени изложените в частната жалба доводи и данните по делото, намира следното :
За да постанови акта си, предходният състав на ВКС е приел, че подадената от Н. И. Д. молба за отмяна е недопустима поради просрочие.
Частната жалбоподателка не оспорва факта, че молбата й е подадена след изтичане на предвидения в закона преклузивен срок. Възраженията й са във връзка с процедура по възстановяване на срок, която обаче тя не е инициирала – нито пред съда, постановил акта, чийто отмяна се иска, нито пред състава на ВКС, който е следвало да се произнесе по молбата за отмяна, нито пред настоящия състав.
Съгласно чл.64 и сл. от ГПК по възстановяване на срок съдът не се произнася инцидентно. Производството по възстановяване на срок е самостоятелно уредено производство, което се развива по изрично предвиден ред /след подаване на нарочна молба с изискуеми реквизити и задължителни приложения/, в посочени от закона срокове, с изрично предвидени обстоятелства, които подлежат на доказване, което приключва с отделен акт. Без да е изрично сезиран, съдът не може да се произнася по искане за възстановяване на срок, поради което направените в този смисъл възражения в подадената частна жалба за неоснователни.
Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд,състав на Трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :
П. определение № 377 от 8.12.2014г. по гр.д. № 5544/14г.на Върховен касационен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
П. :
ЧЛЕНОВЕ : 1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *