Определение №264 от 41106 по гр. дело №470/470 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 264
С., 16.07.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 13 юли две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Л. Богданова
С. Бояджиева

като изслуша докладваното от съдията Ц. Георгиева гр.д. № 470/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК.
Образувано е по молба на Й. Н. С. от [населено място], подадена от пълномощника й адв. В. И., за допълване на постановеното по реда на чл. 288 ГПК определение № 222 от 05.10.2011г. в частта му за разноските.
Молбата е подадена в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество същата е и основателна.
С отговора на касационната жалба от 10.03.2011г. молителката Й. Н. е поискала да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение и да й се присъдят разноските по делото. Приложила е пълномощно за заплатени 1200 лв. на адвокат В. И..
Ответникът по молбата /и касатор/ Х. С. С. не е изразил становище по искането.
С постановеното по делото определение № 222 от 05.10.2011г. е върната касационната жалба на Х. С. С. срещу въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, № 1753 от 13.12.2010г. по в.гр.д. № 2793/2010г. Разноски на ответницата Й. Н. не са присъдени.
Предвид изложеното и на основание чл. 79, ал. 4 ГПК Х. С. С. от [населено място] следва да се осъди да заплати на Й. Н. С. от [населено място] сумата 1200 лв. разноски по делото.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА определение № 222 от 05.10.2011г. по гр.д. № 470/2011г. на ВКС, ІІІ г.о. по реда на чл. 248 ГПК като ПОСТАНОВИ:
ОСЪЖДА Х. С. С. от [населено място] да заплати на Й. Н. С. от [населено място] сумата 1200 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар