Определение №265 от 40962 по гр. дело №1130/1130 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 265

С. 23.02.2012г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 14 февруари две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1130/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма] [населено място], подадена от пълномощника юрисконсулт А. М., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІІ с-в, от 29.04.2011г. по в.гр.д. № 12784/2010г., с което е потвърдено решението на Софийски районен съд, 71 с-в, от 06.10.2010г. по гр.д. № 24675/2010г., с което са уважени предявените от В. С. В. против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Ответникът по касация В. С. В. от [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение. Претендира разноските по делото.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да уважи предявените искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ въззивният съд е приел, че работодателят, чиято е доказателствената тежест, не доказва по несъмнен начин липсата на качества у ищцата за ефективно изпълнение на работата. Приел е, че трите елемента на основанието по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ за прекратяване на трудовото правоотношение са липса на качества на работника или служителя, неефективно изпълнение на работата и причинна връзка между тях. Наличието на посоченото основание за уволнение трябва да се преценява винаги конкретно и с оглед изискванията на възложената на работника или служителя трудова функция. След анализ на длъжностната характеристика за заеманата от ищцата длъжност, формуляри за оценка на изпълнението, докладна записка и свидетелските показания, съдът е приел, че не е установена липса на качества като едно трайно състояние, което да свидетелства за неспособност да изпълнява резултатно възложената й трудова функция. Съдът не е дал вяра на показанията на св. Б. Ц. поради това, че като пряк ръководител на ищцата и директор на клона на банката е заинтересован от изхода на делото и поради противоречие на показанията му с тези на св. В. Л.. Относно формулярите за оценка на изпълнението е приел, че не съдържат конкретни факти и обстоятелства, обуславящи трайната липса на делови и професионални качества на ищцата за ефективно изпълнение на работата.
В изложението на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване касаторът моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по материалноправния въпрос за съдържанието на понятието „трайна липса”. Счита, че трябва да се определи ясно периодът от време, през който се проявява липсата на качества. На следващо място поставя въпроса доколко на работодателя принадлежи правото да определи критериите за ефективно изпълнение на задълженията и следва ли съдът да осъществява контрол върху целесъобразността на поставените от работодателя критерии за ефективна работа като ги променя.
На основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение поради това, че в противоречие с практиката на ВКС въззивният съд не е обсъдил всички относими към спора доказателства и е игнорирал свидетелските показания на Б. Ц., в нарушение на чл. 9 и чл. 10 ГПК пристрастно е тълкувал едни свидетелски показания и е пренебрегнал други, както и представените писмени доказателства. Представя съдебна практика.
ВКС намира, че първият от поставените материалноправни въпроси не е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото поради установената непротиворечива съдебна практика и липсата на предпоставки за нейната промяна. В. съд е приел, че не е доказана по несъмнен начин липса на качества у ищцата за ефективно изпълнение на работата. Изискването това да е трайно състояние е обусловено от обективния характер на основанието за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ. То не би могло да се дефинира като точно определен период от време, но ако липсата на качества е обективно състояние, то би се проявило през продължителен период при изпълнение на трудовата функция.
Вторият от поставените материалноправни въпроси не от значение за решаването на делото. В. съд не е осъществил контрол върху целесъобразността на поставените от работодателя критерии за ефективна работа и не е извършил подмяна на критериите за ефективно изпълнение на задълженията.
Не е налице и основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение поради това, че въззивният съд не е обсъдил всички относими към спора доказателства, игнорирал е свидетелски показания и писмени доказателства. Изложеното съставлява оплаквания за нарушение на процесуалните правила относно обсъждане на доказателствата по делото и за необоснованост, но не съдържа въпрос по смисъл на чл. 280, ал. 1 ГПК. Съгласно т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС материалноправният или процесуалноправният въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.
По изложените съображения ВКС намира, че липсва основание за допускане на касационно обжалване на въззивното решение. На ответницата по касация следва да се присъдят разноските по делото в размер на 600 лв.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІІ с-в, от 29.04.2011г. по в.гр.д. № 12784/2010г.
ОСЪЖДА [фирма] [населено място] да заплати на В. С. В. от [населено място] сумата 600 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар