Определение №265 от 41918 по ч.пр. дело №435/435 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Решение на Върховен касационен съд, ІІІ г.о. 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 265

С., 6.10. 2014 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК, ІІІ г.о. в закрито заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Капка Юстиниянова
Членове: Л. Богданова
Г. Михайлова

при секретаря и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдията Богданова гр.д.N 3949 по описа за 2014 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 303 ГПК вр. с чл. 307, ал. 1 ГПК.
Образувано е по молба за отмяна на Р. А. Р., подадена чрез адвокат Ж. Д., на влязлото в сила № 13 от 28.01.2011 г., постановено по гр.д. № 1484/2012 г. на Габровския районен съд. Поддържа се, че е налице основание за отмяна на влязлото в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК. Моли съда да допусне до разглеждане молбата за отмяна и да отмени атакуваното решение.
Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о., като разгледа молбата за отмяна и изложените в нея доводи, намира следното:
Молбата за отмяна е подадена в срока по чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК, поради което е процесуално допустима. Налице са и изложени обстоятелства във връзка с визираната хипотеза. Поради това молбата за отмяна следва да се допусне за разглеждане в открито съдебно заседание.
Водим от изложеното, Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о.
О П Р Е Д Е Л И :
ДОПУСКА до разглеждане в открито съдебно заседание молбата на Р. А. Р., подадена чрез адвокат Ж. Д., за отмяна на влязлото в сила № 13 от 28.01.2011 г., постановено по гр.д. № 1484/2012 г. на Габровския районен съд.
Делото да се докладва на председателя на ІІІ г.о. за насрочване в открито съдебно заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар