Определение №266 от 41689 по гр. дело №5990/5990 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 266

С., 19.02.2014г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 18 февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 5990/2013 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на П. А. П. от [населено място], подадена от пълномощника й адв. В. Д., срещу въззивното решение на Врачанския окръжен съд, № 235 от 30.05.2013г. по в.гр.д. № 313/2013г., с което е отменено решението на Районен съд – Мездра, № 28 от 21.01.2013г. по гр.д. № 580/2012г., с което са уважени предявените от П. А. П. против [фирма] искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 – 3 и чл. 74 КТ, и вместо него с въззивното решение исковете са отхвърлени.
Ответникът [фирма] [населено място] в представения писмен отговор от пълномощника ст. юрисконсулт П. Г. моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да отхвърли предявените от П. А. П. против [фирма] искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 – 3 и чл. 74 КТ, въззивният съд е приел, че не е нарушена разпоредбата на чл. 70, ал. 5 КТ за еднократност на договора за изпитване. След анализ на трудовите функции на старата длъжност „вр. кондуктор” и новата длъжност „служител издаване на пътнически билети” е приел, че се касае за две различни длъжности с различни трудови задължения. Когато се сключва нов трудов договор между същите страни, между които съществува вече трудово правоотношение, но за друга работа, с трудови функции с друго съдържание, клауза за срок за изпитване може да се включи и тя не е недействителна.
К. П. А. П. моли да се допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1 и 3 ГПК поради постановяване на въззивното решение в противоречие с практиката на ВКС по материалноправния въпрос допустимо ли е уговаряне на срок за изпитване по отношение на нова длъжност, различна от тази, която служителят е заемал продължително време преди изменение на трудовия договор. Прилага съдебна практика.
ВКС намира, че поставеният въпрос е от значение за решаването на делото, но не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, тъй като не се констатира твърдяното противоречие. Напротив, въззивният съд е приложил разпоредбата на чл. 70, ал. 5 КТ така както и ВКС в приложените решения. С решение № 765/2011г. ІІІ г.о. ВКС е прието, че няма пречка да се сключи договор със срок за изпитване с работник или служител, който работи при същия работодател, ако договорът се сключва за нова трудова функция, т. е. за друга длъжност. Ако по реда на чл. 119 КТ е постигнато съгласие между страните за изменение на осъществяваната трудова функция, не е недействителна уговорката за срок за изпитване за новата длъжност. В същия смисъл е и приложеното решение № 344/2011г.ІІІ г.о. ВКС. В приложените решение № 178/2000г. ІІІ г.о. ВКС и решение № 234/2001. ІІІ г.о. ВКС са разгледани хипотези, при които трудовото правоотношение се запазва за същата длъжност /в първия случай по силата на чл. 123 КТ/, поради което е прието, че в този случай клаузата за срок за изпитване е недействителна.
Поради наличието на трайно установена непротиворечива съдебна практика на ВКС по поставения въпрос, част от която са представените от касатора и цитирани по-горе решения, въпросът не е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
По изложените съображения не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Врачанския окръжен съд, № 235 от 30.05.2013г. по в.гр.д. № 313/2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар