Определение №266 от 9.4.2014 по ч.пр. дело №1132/1132 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 266

София, 09.04.2014 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на двадесети март през две хиляди и четиринадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

като изслуша докладваното от съдията Томов ч.гр. д. № 1132 за 2014 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.3 от ГПК, образувано по частна жалба на Х. Н. К. ,М. Н. Х., К. С. К. и Т. С. З. срещу въззивно определение №80 от 27.01.2014 по ч. гр.д 656/2013г на Окръжен съд – Ловеч, с което е потвърдено прекратяването на производството по иск с правно основание чл. 14 ал.4 ЗСПЗЗ поради липса на правен интерес , доколкото в законните срокове няма подадено за наследодателя им заявление пред ОбСЗГ , няма образувано и висящо административно производство по възстановяване на собствеността , което да ползва ищците с оглед правния им интерес от провеждане на този иск .
В изложение се формулира правния въпрос допустим ли е иск по чл. 14 ал.4 ЗСПЗЗ при наличие на окончателно решение на ОбСЗГ за възстановяване на тези земи на друго лице .Сочи се противоречие на възприетото от въззивния съд разрешение с т.2 от ТР №1 /1997г по т.д. №11/1007г ОСГК ,където се изтъква възможността на чл. 14ал.7 ЗСПЗЗ за изменение на решението на поземлената комисия съобразно новите обстоятелства ,а именно влязлото в сила решение по спора за материално право .
В отговор на ответницата Р. С. чрез адв.Кр.Н. като особен представител се оспорват съображенията в изложението . Цитираното Тълкувателно решение на ВКС е приложено от въззивния съд съответно на ясните указания в него .
Върховен касационен съд ІІІ г.о намира, че не е налице основание за допускане на частната жалба до касационно разглеждане . Въззивният съд не е постановил обжалваното определение в противоречие , а в съответствие с указанията на ТР №1 /1997г по т.д. №11/1007г ОСГК отчитайки в случая невъзможността съдебното решение по чл. 14 ал.4 ЗСПЗЗ да бъде взето предвид в процеса на възстановяване на собствеността върху земеделски земи, липсата на образувано и висящо производство по заявление за възстановяване пред административния орган , липсата на възможност то да бъде образувано , както и недопустимостта заместващи този резултат възможности за реституция в полза на ищците да бъдат упражнени,поради изтичането на сроковете по чл. 11 ЗСПЗЗ. Обжалваното определение е съобразено с установената практика по поставения правен въпрос , не е в противоречие с нея , поради което основанието по чл. 280 ал.1 т.1 ГПК не е налице.По изложените съображения Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІІІ г.о ,
О П Р Е Д Е Л И:
Не допуска касационно обжалване на определение №80 от 27.01.2014 по ч. гр.д 656/2013г на Окръжен съд – Ловеч

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар