Определение №269 от 40854 по гр. дело №372/372 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 269
С. 07.11.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 31 октомври две хиляди и десета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: М. И.
И. П.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 372/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

С определение № 1055 от 29.09.2011г., постановено по гр.д. № 372/2011г. на Върховния касационен съд, трето г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Старозагорския окръжен съд, № 289 от 25.11.2010г. по в.гр.д. № 440/2010г. Указано е на жалбоподателката Т. П. П. в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 399,97 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
Определението е съобщено на Т. П. чрез пълномощника й адв. К. Т. Н. на 10.10.2011г. В указания от съда срок не са представени доказателства за внасяне на държавната такса.
Предвид изложеното и на основание чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК касационната жалба следва да се остави без разглеждане и производството по делото да се прекрати.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Т. П. П. от [населено място], срещу въззивното решение на Старозагорския окръжен съд, № 289 от 25.11.2010г. по в.гр.д. № 440/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар