Определение №27 от 41310 по ч.пр. дело №190/190 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

о п р е д е л е н и е
№ 27
София, 05 февруари 2013 година
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в закрито заседание на четвърти февруари две хиляди и тринадесета година, в състав:

председател: ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА
Членове: ЕВЕЛИНА СТОНОВА
РУЖЕНА КЕРАНОВА

при участие на секретаря :Аврора Караджова
и с участието на прокурора : Кирил Иванов
изслуша докладваното от съдия Елена Величкова
дело № 190 по описа за 2013 година

Производството е образувано по чл. 44 ал. 1 НПК.
Повдигнат е спор за подсъдност от Районен съд гр. София,който спори с Районен съд гр.Нови Пазар относно подсъдността на нчхд.№19523/2012 г. по описа на Районен съд гр.София.
Представителят на Върховната касационна прокуратура намира ,че компетентен да разгледа делото е Районен съд гр.Нови пазар пазар, на територията на който е подсъдимата и свидетелите по делото.
Върховният касационен съд на РБ първо наказателно отделение ,като съобрази данните по делото, намира че компетентен да разгледа делото е Районен съд гр. Нови Пазар и това е така защото са налице предпоставките на чл.43 т.1 НПК.Вярно е ,че по тежкото от двете повдигнати обвинения е с местна подсъдност Районен съд гр.София,но с оглед процесуална икономия и обстоятелството, че подсъдимата и свидетелите живеят на територията на Районен съд гр.Нови Пазар,където евентуално е извършено другото престъпление, то делото следва да се разгледа от този съд.
По изложените съображения и на основание чл.44 ал.1 НПК Върховният касационен съд на РБ първо наказателно отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ИЗПРАЩА нчхд.№19523/2012 г. по описа на Районен съд гр.София за разглеждане от Районен съд гр.Нови Пазар.
Да се уведоми Районен съд гр.София..

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
efeee vegalis