Определение №271 от 23.7.2012 по търг. дело №3294/3294 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 271
[населено място], 23.07. 2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение в закрито заседание на деветнадесети юли две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА
ЧЛЕНОВЕ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЕМИЛ ТОМОВ

изслуша докладваното от съдията ТАНЯ МИТОВА гр. дело № 1452 по описа за 2011 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
С определение № 548/28.09.2011 г. на ВКС, IV г.о., постановено по ч. гр. д. № 486/2011 г. по описа на същия съд, е спряно изпълнението на въззивно решение № 215 от 13.06.2011 г. по гр.д. № 379/2011 г. на Пернишки окръжен съд, с което е оставено в сила осъдително решение № 33 от 25.02.2011 г. по гр. д. № 42/2010 г. на Радомирски районен съд, по силата на което ГПК „Н.“ – Р. със седалище [населено място], [улица] осъдено да заплати на Д. М. Ф. от [населено място], [улица] сумата от 3 960 лв. /три хиляди деветстотин и шейсет лева/ на основание чл. 59 ЗЗД.
С определение № 257 от 28.10.2011 г., постановено по гр. д. № 1452/2011 г. по описа на ВКС, III г.о. е оставена без разглеждане като процесуално недопустима, подадената от ГПК „Н.“ – Р. касационна жалба против решение № 215 от 13.06.2011 г. по гр.д. № 379/2011 г. на Пернишки окръжен съд. Определението не е обжалвано в законоустановения срок, с оглед на което решението на въззивния съд е влязло в сила.
С писмо вх. № 6118 от 15.06.2012 г. на държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Радомир е поискано превеждането на внесената парична гаранция по сметка на ВКС като обезпечение по настоящото дело, във връзка с образуваното изпълнително дело № 113/2011 г. – СИ при PC -Р..
ВЯРНО С О.
jrp. С.
За изпълнение на влязлото в сила въззивно решедп^_^§сената по сметка на ВКС сума в размер на 3 960 лв. /три хилядтгтщветсгшшги“ шейсет лева/ следва да бъде преведена по посочената сметка на държавния съдебен изпълнител при Районен съд – Радомир.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

Да се преведе от сметката на ВКС за обезпечения сумата в размер на 3 960 лв. /три хиляди деветстотин и шейсет лева/ по сметка на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Радомир, IBAN [банкова сметка], B. B. в [фирма], клон Р. по изпълнително дело № 113/2011 г.
Препис от определението да се изпрати на главния счетоводител на ВКС за изпълнение.

Председател:
Членове:

Оценете статията

Вашият коментар