Определение №272 от 39948 по ч.пр. дело №100/100 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О   П   Р   Е   Д   Е  Л  Е  Н  И  Е
№ 272
 
гр.София, 15.05.2009г.
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на четиринадесети май през две хиляди и девета година  в състав:
 
                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБКА ИЛИЕВА
                                                ЧЛЕНОВЕ: РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА
                                                                       МАРИАНА КОСТОВА
 
след като разгледа, докладваното от съдията КОСТОВА ч.т.д.  №100/2009 г. по описа на съда, приема за установено следното:
            Производството е по чл. 274, ал.2, изр. последно ГПК
Образувано е по частна жалба на Х. Г. Х. от с. Т., с която се иска отмяна на определение №89/22.12.2008г. на ВКС, ІІ т.о. Търговска колегия, постановено по т.дело № 592/2008г., с което е върната частната му жалба срещу определение №74/29.10.2008г. на ВКС, ТК ІІ отделение. В частната жалба се твърди, че ДТ е внесена с вносна бележка от 9.12.2008г. и е изпратена по куриерска служба не по-късно от 2-3 дни след получаването на съобщението от съда, т.е. около 11-12.12.2008г., с което жалбоподателят счита, че е спазил указанията на съда за отстраняване на нередовностите на частната жалба.
Ответникът по частната жалба П. С. Ч. гр. Х. не взема становище.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, първо отделение за да се произнесе, взе предвид следното:
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал.1 ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество тя е неоснователа.
С обжалваното определение ВКС, Търговска колегия, състав на второ търговско отделение е постановил връщане на частната жалба на Х. , поради неизпълнение на разпореждането му за внасяне на ДТ в определения от съда срок, считано от датата на получаване на съобщението от жалбоподателя – 8.12.2008г.
Определението е правилно и ще следва да бъде оставено в сила по следните съображения:
С разпореждане от 25.11.2008г. е оставена без движение частната жалба на Х. Х. срещу определението на ВКС, ТК, ІІ отделение от 29.10.2008г. , с указание в 7-дневен срок да внесе ДТ. На 28.11.2008г. до Х. е изпратено съобщение от ВКС с подробни указания за разпореждането на съда от 25.11.2008г., а именно в седмодневен срок да представи по делото платежно нареждане за внесена ДТ в размер на 15 лв. по сметка на ВКС. Това съобщение е връчено на жалбоподателя на 8.12.2008г. Към датата на постановяване но обжалваното определение не е постъпила молба и не е представено платежно нареждане за внесена ДТ. По настоящото дело е приложена молба вх. № 184 от 12.01.2009г., с която Х. уведомява съда, че е отстранил нередовностите на частната жалба с представената вносна бележка за внесена ДТ и иска да бъде даден ход на жалбата му. От приложеното платежно нареждане се установява, че по сметка на ВКС е внесена ДТ в размер на 15 лв. чрез Р. България ЕАД на 8.12.2008г. За да се приеме, че е спазен срокът за отстраняване на нередовностите на частната жалба, съгласно разпореждането на ВКС от 25.11.2008г., в тежест на жалбоподателя е да докаже както внасянето на ДТ, така и представянето по делото на платежното нареждане най-късно на 15.12.2008г. Съгласно чл.62, ал.2 ГПК срокът не се счита за пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата. Към делото има приложени два пощенски плика, с подател от гр. Х.. По-големият плик е с дата на подаване 23.01.2009г. и очевидно с него е подадена частната жалба срещу определението на ВКС за връщане на частната касационна жалба. По-малкият плик е с пощенско клеймо с дата на подаване най-малко 20.12.2008г., тъй като втората цифра на датата трудно се разчита, т.е. платежното нареждане е изпратено след 15.12.2008г., последния срок за отстраняване на нередовностите на частната жалба. Съгласно чл. 275, ал.2 във връзка с чл.261 ГПК частната жалба се счита за редовна, ако с нея е представен документ за внесена ДТ. В случая такъв не е представен в посочения от съда срок, поради което същата се явява нередовна, а това е основание за нейното връщане на основание чл. 262, ал.2, т.2 ГПК.
С оглед на изложеното, обжалваното определение ще следва да бъде оставено в сила като правилно затова, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо отделение
О П Р Е Д Е Л И :
 
ОСТАВЯ В СИЛА определение №89/22.12.2008г., постановено по т.дело №592/2008г. на ВКС, Търговска колегия, второ отделение.
Определението е окончателно.
 
 
 
ПРЕДС ЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
ilac hakkında