Определение №272 от 41382 по ч.пр. дело №2597/2597 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 272

С. 18.04.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 15 април две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 2597/2013г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. второ ГПК.
Образувано е по частна жалба на Д. П. К., от [населено място], [община], чрез пълномощника му адв. К. Татарска, срещу определението на Върховния касационен съд, І г. о., № 2 от 04.01.2013г. по ч.гр.д. № 411/2012г, с което е оставена без разглеждане подадената от Д. П. К. частна касационна жалба срещу определение № 418/06.06.2012г. по ч.в.гр.д. № 407/2012г. на Врачанския окръжен съд.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на ВКС, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Върховният касационен съд е оставил без разглеждане частната жалба на Д. П. К. против въззивното определение на Врачанския окръжен съд по съображения, че производството по издаване на изп. лист въз основа на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 ГПК е двуинстанционно и приключва с постановяване на определението на въззивния съд, който се е произнесъл по същество на частната жалба срещу разпореждането на първоинстанционния съд за издаване на изп. лист.
Определението е правилно.
Разпореждането по чл. 407 ГПК /както и разпореждането по чл. 244 ГПК-отм./ подлежи на обжалване пред по-горната инстанция, но молбата за издаване на изпълнителен лист подлежи на двуинстанционно разглеждане. Съгласно разпоредбата на чл. 407, ал. 3 ГПК само разпореждането за издаване на изп. лист, издаден при условията на чл. 406, ал. 2 ГПК, може да се обжалва по общия ред. С постановяване на въззивното определение, с което е извършена проверка на законосъобразността на разпореждането на първоинстанционния съд на основание чл. 407, ал. 1 ГПК, съдебният контрол е изчерпан. Правилно ВКС е приел в обжалваното определение, че въззивното определение няма преграждащ характер, нито обжалването му е предвидено изрично от законодателя. Съдебната практика на ВКС в тази насока е непротиворечива и е изразена в множество съдебни актове, част от които са определение № 318 от 24.06.2010г. по ч.гр.д. № 331/2010гт. ІІІ г.о. ВКС; определение № 89 от 24.02.2011г. по ч.гр.д. № 71/2011г. ІІІ г.о. ВКС, определение № 298 от 01.06.2012г. по гр.д. № 240/2012г. І г.о. ВКС.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Върховния касационен съд, І г. о., № 2 от 04.01.2013г. по ч.гр.д. № 411/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар