Определение №273 от 41382 по ч.пр. дело №2599/2599 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 273

С. 18.04.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 16 април две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 2599/2013г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. второ ГПК.
Образувано е по частна жалба на Д. П. К., от [населено място], [община], чрез пълномощника му адв. К. Татарска, срещу определението на Върховния касационен съд, І г. о., № 42 от 31.01.2013г. по ч.гр.д. № 411/2012г., с което е изменено постановеното по същото дело определение № 2 от 04.01.2013г. в частта за разноските, като е осъден Д. П. К. да заплати на З. Д. П. 200 лв. разноски по делото.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 2 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
В производство по чл. 248 ГПК Върховният касационен съд е изменил определението си от 04.01.2013г., с което е оставена без разглеждане частна жалба на Д. К., като е осъдил частния жалбоподател Д. П. К. да заплати на З. Д. П. 200 лв. разноски по делото. Приел е, че с отговора на частната жалба насрещната страна е заявила искане за присъждане на разноските по делото като е представила списък на разноските и адвокатско пълномощно за адв. Г.. Съгласно чл. 78, ал. 4 ГПК ответникът има право на разноски при прекратяване на делото.

Определението е правилно.
Съгласно чл. 81 ГПК съдът се произнася по искането за разноски във всеки акт, с който приключва делото в съответната инстанция. Пропускът на съда да се произнесе се поправя в производството по чл. 248 ГПК. В случая искане за присъждане на разноските е направено с отговора на частната жалба, към който са приложени и доказателства за направени разноски. К. контрол на определение № 2 от 04.01.2013г., с което частната жалба на Д. К. е оставена без разглеждане, е приключил с потвърждаване на определението. Съгласно чл. 78, ал. 4 ГПК ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото.
По изложените съображения обжалваното определение следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Върховния касационен съд, І г. о., № 42 от 31.01.2013г. по ч.гр.д. № 411/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар