Определение №275 от 5.7.2016 по ч.пр. дело №2693/2693 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 275

София, 05.07.2016 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на четвърти юли през две хиляди и шестнадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

като изслуша докладваното от съдията Томов ч.гр. д. № 2693 по описа за 2016 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК , образувано по частна жалба на [фирма] , подадена чрез управителя Ц. Н. П. срещу определение №57 от 11.03.2016г по гр.д. 3917/2014г на Върховен касационен съд ІІ г.о ,с което при администриране е върната като постъпила след срока за обжалване негова частна жалба вх.№ 1440 от 09.02.2016 г.
Върнатата частна жалба е била подадена срещу определение № 259 от 04.07.2014 г. на Върховния касационен съд, II г.о. Определението е подлежало на съобщаване ,съответно на обжалване по реда на чл. 247 ал.2 ГПК , тъй като с него е оставена без разглеждане , като недопустима ,касационна частна жалба на [фирма] .Съобщението , изпратено на 07.07.2014г е върнато в цялост ,след като на посочения от страната адрес ,след посещаването му от длъжностното лице на 12.11.2014г, 27.11.2014г , 08.12.2014г и 29.12.2014г не е намерен представител на жалбоподателя [фирма].Въз основа на удостовереното в съобщението,което не е връчено , Върховен касационен съд ІІ г.о е постановил да се приложи реда по чл.47 ал.1 ГПК, като отново е изпратено съобщение, ,върнато в цялост ,тъй като на дати 16.01.2015г, 28.01.2015г и 11.02.2015г не е намерено лице ,живеещо на адреса .Уведомлението е поставено на 11.02.2015г ,чрез залепване на входната /дворна врата на сградата , представляваща къща . До 26.02.2015г не се е явил представител за получаване на съдебните книжа.С разпореждане от 05.03.2015г съдът е приложил чл.50, ал.4 ГПК .
Жалбоподателят поддържа , че съдът не е изпълнил задължението си да връчи препис от обжалваемия акт.Изтъква процесуално нарушение, тъй като уведомлението е било залепено на входната врата , а не на вратата на адреса на управление на дружеството , до който е имало достъп . Според жалбоподателя , невръчените съобщения сочат ,че неправилно е приложен чл.47, ал.5 ГПК . Следвало е връчителят да събере сведения и да ги отрази при оформяне на съобщението , което не е сторено. Ако на адреса на юридическото лице няма деловодство или канцелария, а се намира частен дом, призовката се връчва само на представителя , посочен по делото.
Частната жалба е неоснователна .
Съобщенията са редовно оформени от връчителя и установяват обстоятелствата ,обуславящи прилагането както на чл.47 ал.1 , във вр. ал.5 ГПК , така и на чл. 50 ал.4 ГПК .Адресът е бил посочен от жалбоподателя като седалище и адрес на управление на [фирма] включително.Приложените към частната жалба нотариален акт и скица не установяват друга идентификация на сградата , находяща се на ул.”566-та”,№25,район П., [населено място].На този адрес, посочен и по делото, длъжностното лице по връчването не е намерило нито канцелария на юридическо лице , нито осигурен достъп до сграда.Увеомлението е поставено на входната врата съгласно чл.47, ал.1 ГПК, като съдебните книжа законосъобразно са приети за връчени по този ред.Срокът за обжалване е изтекъл на 26.02.2015г. , частна жалба е депозирана на 09.02.2016г. и правилно е върната като просрочена .Пропускането на срока има за процесуална последица погасяване на правото на жалба, която последица Върховен касационен съд ІІ г.о законосъобразно е приложил с обжалваното определение .
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІІ г.о
О П Р Е Д Е Л И:

Оставя в сила определение №57 от 11.03.2016г по гр.д. 3917/2014г на Върховен касационен съд ,ІІ г.о
Определението не подлежи на обжалване

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар