Определение №275 от по гр. дело №1763/1763 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
N  275
 
София , 19.03.2010г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
            Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети март……………………………………
две хиляди и десета година в състав:
                                                                   Председател:   ТАНЯ МИТОВА                                                                                                 Членове:   АНИ САРАЛИЕВА
                                                                                           ЕМИЛ ТОМОВ
при секретаря………………………….….………………………………………………………….. в присъствието на прокурора ………….………………………………………………..изслуша докладваното от председателя (съдията) ТАНЯ МИТОВА……………………….……
гр.дело N 1763/2009 година.
Производството е по чл.288 ГПК.
Касационна жалба е постъпила от 65-то О. у. “С”, гр. С., срещу решение от 30.04.2009 година по гр.д. N 2313/2008 година на Софийски градски съд, с което е оставено в сила решение от 24.04.08г. по гр.д. № 3107/2005г. на Софийския районен съд, 73 състав. С него е отменено уволнението на К. Б. К. от София, извършено на основание чл.328, ал.1, т.12 КТ, служителката е възстановена на заеманата преди уволнението длъжност “учител по български и английски език” и е присъдено обезщетение за оставането й без работа в размер на 1626 лева – искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1-3 КТ.
Ответницата К. Б. К. от София не е заявила становище.
Жалбата е постъпила в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима – подадена е срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт и е с обжалваем интерес над 1000 лева. По допускането на касационното обжалване Върховният касационен съд намира, че са налице предвидените в закона предпоставки поради следното:
В касационната жалба се поддържа твърдение за материална незаконосъобразност на въззивното решение – чл.281, ал.1, т.3. Освен това е посочено, че следва да се разгледа въпросът за приложното поле на чл.328, ал.1, т.12 КТ в хипотеза, при която работник или служител за продължителни периоди от време по обективни причини отсъства от работа /в случая поради продължителен отпуск по болест/. Обосновава становището си с това, че въпросът е от значение за изхода на делото, както и за развитието на правото – чл.280, ал.1, т.3 ГПК.
Искането за допускане на обжалването е основателно. Поставеният въпрос, в контекста на конкретната фактическа обстановка, не е бил предмет на разглеждане от ВКС и по него няма установена съдебна практика. Поради възможността за възникването му и в други подобни случаи следва да се даде тълкувание на нормата, както и разяснения, които да улеснят съдебната практика и страните по трудовите правоотношения.
По изложените съображения Върховният касационен съд – състав на III г. о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение от 30.04.2009 година по гр.д. N 2313/2008 година на Софийски градски съд.
УКАЗВА на касатора 65-то О. у. “С”, гр. С., ДА ВНЕСЕ в 7-дненен срок от съобщението държавна такса в размер на 92, 52 лева. След това делото да се докладва за насрочване или прекратяване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
 
2.

Оценете статията

Вашият коментар