Определение №277 от 43314 по тър. дело №140/140 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 277
гр. София, 02.08.2018 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на първи август през две хиляди и осемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 140/2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл.248 ГПК и е образувано по молба на „Нити Инвест” ООД – [населено място], за изменение на постановеното по делото определение № 284 от 09.05.2018 г. в частта за разноските.
Молителят твърди, че с отговора на касационната жалба, подадена от „Екип” ЕООД, е поискал присъждане на разноски за производството пред ВКС и е представил списък на разноските с доказателства за извършването им. Поддържа, че изводът в определението за липса на доказателства за извършени разноски във връзка с отговора по чл.287, ал.1 ГПК не кореспондира с доказателствата, поради което прави искане за изменение на определението и за присъждане на доказаните по делото разноски в размер на 9 000 лв. – платено адвокатско възнаграждение с включен ДДС.
В срока по чл.248, ал.2 ГПК е депозиран отговор от ответника „Екип” ЕООД, който изразява становище за неоснователност на молбата. Излага доводи, че молителят не е представил доказателства за извършени разноски във връзка с отговора на касационната жалба и че с оглед недопускането на касационно обжалване по двете касационни жалби разноските следва да останат така, както са направени от страните.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :
Молбата е допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.248, ал.1 ГПК.
Производството по т. д. № 140/2018 г. е образувано пред Върховния касационен съд по подадени от „Екип” ЕООД и „Нити Инвест” ООД касационни жалби срещу въззивно решение № 170 от 17.07.2017 г., постановено по в. т. д. № 287/2017 г. на Варненски апелативен съд.
С определение № 284 от 09.05.2018 г. не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение. При постановяване на определението настоящият състав на ВКС е приел, че въпреки недопускането на касационно обжалване по жалбата на „Екип” ЕООД, на „Нити Инвест” ООД не следва да се присъждат поисканите с отговора на жалбата разноски поради непредставяне на доказателства за извършването им.
Молбата за изменение на определението в частта за разноските е основателна.
Към отговора на касационната жалба молителят „Нити Инвест” ООД е приложил договор за правна защита и съдействие от 01.11.2017 г., сключен с адв. М. Д. от АК – В., фактура № 0198/01.11.2017 г., удостоверение от 28.10.2008 г. от МФ – НАП за регистрация на адв. М. Д. по ЗДДС и списък на разноските по чл.80 ГПК. С договора от 01.11.2017 г. е постигнато съгласие адв. М. Д. да окаже правна защита, съдействие и процесуално представителство на „Нити Инвест” ООД пред Върховния касационен съд по дело, образувано по касационна жалба на „Екип” ООД срещу решението по в. т. д. № 287/2017 г. на Варненски апелативен съд, като изготви и подпише отговор на жалбата и осъществи процесуално представителство на дружеството до окончателното приключване на делото срещу заплащане на възнаграждение в размер на 7 500 лв. и начислен ДДС в размер на 1 500 лв. или общо сумата 9 000 лв. В т.2 на договора е обективирано изявление на адв. Д., че е получил изцяло уговореното възнаграждение с ДДС в деня на подписване на договора. За възнаграждението е издадена фактура № 0198/01.11.2017 г. с вписана дата на данъчното събитие 01.11.2017 г. В приложения към отговора списък по чл.80 ГПК адвокатското възнаграждение в размер на 9 000 лв. е посочено като разноски за производството пред ВКС, образувано по касационнна жалба на „Екип” ООД.
Отказът на настоящия съдебен състав да присъди разноски на „Нити Инвест” ООД произтича от неправилното възприемане на съдържанието на договора за правна защита и съдействие от 01.11.2017 г. От съдържанието на договора съдебният състав е направил извод, че адвокатското възнаграждение в размер на 9 000 лв. е уговорено и платено за изготвяне на подадената от „Нити Инвест” ООД касационна жалба, по повод на която дружеството няма право на разноски с оглед недопускането на касационно обжалване, вместо за изготвяне на отговор и защита срещу касационната жалба на другата страна. Договорът от 01.11.2017 г. доказва уговарянето на възнаграждението и има характер на разписка, удостоверяваща неговото заплащане в брой към деня на подписване на договора. С оглед изхода на производството по касационната жалба на „Екип” ЕООД молителят „Нити Инвест” ООД има право да бъде възмезден за разноските, които е направил за организиране на защитата си срещу жалбата.
По изложените съображения определението от 09.05.2018 г. следва да бъде изменено в частта за разноските на основание чл.248 ГПК и „Екип” ЕООД да бъде осъдено да заплати на „Нити Инвест” ООД сумата 9 000 лв. – разноски за адвокатско възнаграждение с включен ДДС. Ответникът по молбата не е направил възражение за прекомерност на възнаграждението по смисъла на чл.78, ал.5 ГПК, поради което то следва да се присъди в размера, в който е уговорено и заплатено от молителя.
Неоснователен е доводът на ответника, че с оглед изхода на производството по чл.288 ГПК разноските следва да останат в тежест на всяка страна, както са направени. Недопускането на касационно обжалване по подадената от „Екип” ЕООД касационна жалба поражда основание за насрещната страна – молителят „Нити Инвест” ООД, да получи разноските, които е направила за организиране на защитата си срещу жалбата. Ответникът по молбата „Екип” ООД също е имал право на разноски по повод недопускането на касационно обжалване по жалбата на „Нити Инвест” ООД, но не е представил доказателства за договаряне и заплащане на такива разноски.
Мотивиран от горното и на основание чл.248 ГПК, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА определение №284 от 09.05.2018 г., постановено по т. д. № 140/2018 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, в частта за разноските като :

ОСЪЖДА „Екип” ЕООД с ЕИК[ЕИК] – [населено място], Промишлена зона Метро, [улица], ет.5, да заплати на „Нити Инвест” ООД с ЕИК[ЕИК] – [населено място], ул. А. Д.” № 4, ет.3, офис 5, сумата 9 000 лв. /девет хиляди лв./ – разноски по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Определение №226 от 27.12.2019 по ч.пр. дело №4710/4710 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕN 226София, 27.12.2019 година В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на деветнадесети декември

Прочети »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest