Определение №278 от 24.4.2013 по ч.пр. дело №2379/2379 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 278

София, 24.04.2013 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на седемнадесети април през две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

като изслуша докладваното от съдията Емил Томов ч.гр. д. № 2379по описа за 2013 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал. 2 ГПК вр. чл. 286 ал.2 ,във вр. чл. 279 ГПК(ДВ бр. 59/2007г) образувано по частна жалба на Ц. Ц. Д. от [населено място] срещу разпореждане от 04.03.2013г. по в.ч. гр.д. № 293/2013г на Софийски апелативен съд ,с което е върната касационна частна жалба срещу въззивно определение. Същата е била изготвена лично от жалбоподателя, съдържала е изложение и е върната след дадени указания за приподписване от адвокат, останали неизпълнени след съобщаването им .
Частният жалбоподател поддържа оплакване за незаконосъобразност на разпореждането. Позовава се на постъпила пред САС своя молба , с която е оспорил указанието, тъй като го счита за неправилно . В закона не се изисквало частните жалби да се приподписват от адвокат .
Частната жалба е допустима при основанието на чл. 274 ал.2 от ГПК, същата е неоснователна.
По отношение на върнатата частна жалба, постъпила срещу въззивно определение , е бил приложим реда за обжалване на чл. 274 ал.3 ГПК , която норма препращаща към условията на чл. 280 ал.1 от ГПК, а следователно и към изискванията на чл. 284 ГПК ,вкл. необходимостта жалбата да се подпише от адвокат . Изложение по реда чл. 284 ал.3 т.1 от ГПК касаторът е включил в съдържанието на върнатата частна жалба срещу въззивното определение , но вместо да изпълни , е оспорил указанието по отношение на останалите изисквания , свързани с допускане на касационно обжалване . Указанията във връзка с редовността на касационната частна жалба са били съответни на изискванията за проверка и те не са изпълнени в срока, определен от съда. Върховен касационен съд не приема довода ,че така констатираните по съдържанието на жалбата обстоятелства са обуславяли друго законосъобразно процесуално действие ,а не връщането й. Неоснователен е и доводът на касатора ,че извън уредбата по гл. ХХІ ГПК , по отношение на частните жалби се прилагат единствено и само нормите , изрично цитирани в чл. 275 ал.2 ГПК . Разбирането му не намира опора в закона.
Обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено .
Воден от горното Върховният касационен съд,ІІІг.о,
О П Р Е Д Е Л И:

Потвърждава разпореждане от 04.03.2013г. по в.ч. гр.д. № 293/2013г на Софийски апелативен съд , с което е върната касационната частна жалба на Ц. Ц. Д. от [населено място] срещу въззивното определение по делото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар