Определение №28 от 40591 по гр. дело №1320/1320 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 28

София. 17.02.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 15 февруари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1320/2010 година

Производството образувано по касационна жалба на [фирма][населено място] срещу въззивното решение на Пазарджишкия окръжен съд, № 266 от 21.05.2010г. по в.гр.д. № 314/2010., с което са уважени предявените от П. А. А. против [фирма] искове по чл. 26, ал. 2 ЗЗД и по чл. 108 ЗС.
ВКС констатира, че при постановяване на решението въззивният съд е допуснал очевидна фактическа грешка като е изложил мотиви за основателност на ревандикационния иск, отменил е първоинстанционното решение в частта, с която е отхвърлен искът на П. А. за осъждане на ответника да му предаде владението на процесните недвижими имоти, но с диспозитива на решението е уважил иска за собственост само в установителната му част. Въпреки изложените мотиви за основателност на претенцията и в осъдителната й част, съдът е пропуснал да постанови диспозитив относно искането за предаване на владението.
Тъй като касационната жалба на [фирма] е с предмет и претенцията по чл. 108 ЗС, ВКС не би могъл да се произнесе по жалбата преди да се отстрани допуснатата очевидна фактическа грешка.
По изложените съображения производството по делото следва да се прекрати и същото да се върне на Пазарджишкия окръжен съд за отстраняване на допуснатата очевидна фактическа грешка, след което делото да се изпрати на ВКС за произнасяне по касационната жалба.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1320/2010г. на ВКС, ІІІ г.о.
ВРЪЩА делото на Пазарджишкия окръжен съд за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 266 от 21.05.2010г. по в.гр.д. № 314/2010., след което делото да се изпрати на ВКС за произнасяне по касационната жалба на [фирма][населено място].

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар