Определение №286 от 40691 по ч.пр. дело №275/275 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 286
С., 28.05.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 25 май две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. И.
И. П.

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 275/2011 година

Производството по делото е образувано по частна жалба на Н. М. Й., подадена от пълномощника му адв. И. Ц., против определение № 115 от 11.02.2011г. по ч.гр.д. № 488/2010г. на Ловешкия окръжен съд, с което е потвърдено определение № 336 от 16.07.2010г. по гр.д. № 462/2009г. на Троянския районен съд, с което е прекратено производството по делото на основание чл. 126, ал. 1 ГПК.
След образуване на делото във Върховния касационен съд, с писмо № 2316/11.05.2011г. на Ловешкия окръжен съд е изпратена жалба вх. № 3435 от 09.05.2011г. /пощенско клеймо от 03.05.2011г./ на В. М. К. срещу определение № 115/11.02.2011г. по ч.гр.д. № 488/2010г. Л.. В. М. К. е била частен жалбоподател заедно с Н. М. Й. в производството по ч.гр.д. № 488/2010г. на Ловешкия окръжен съд.
Частната жалба на В. К. до ВКС не е администрирана – не са дадени указания за внасяне на държавна такса, за приподписването й от адвокат, за представяне на изложение на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване, не е изпратен препис на противната страна.
Пред вид изложеното ВКС намира, че производството по настоящото дело следва да се прекрати и същото да се върне на Ловешкия окръжен съд за администриране на частната жалба В. М. К., след което делото да се изпрати отново на ВКС за произнасяне по двете частни жалби в едно производство.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 275/2011г. на Върховния касационен съд, ІІІ г.о.
ВРЪЩА делото на Ловешкия окръжен съд за администриране на частната жалба на В. М. К. вх. № 3435 от 09.05.2011г. /пощенско клеймо от 03.05.2011г./ срещу определение № 115/11.02.2011г. по ч.гр.д. № 488/2010г. Л., след което делото отново да се изпрати на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар