Определение №29 от 9.1.2012 по ч.пр. дело №744/744 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 29
София, 09.01.2012 г.
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шести януари две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ВАНЯ АТАНАСОВА
изслуша докладваното от съдията Ваня Атанасова ч.гр.д. № 744/2011 година.
Производството е по чл. 274, ал.2, изр.1,вр. чл. 274, ал.1, т.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Р. Г. С. и [фирма] чрез управителя Р. Г. С. против разпореждане от 29. 09. 2011 г. по ч. гр. д. № 1870/2011 г. на Софийския апелативен съд, ГК, ІV с-в, с което е върната частна касационна жалба против определение от 13. 06. 2001 г. по ч.гр.д. № 1870/2011 г. на САС. Излагат се съображения за незаконосъобразност на разпореждането поради нередовност на връчването на съобщението за отстраняване нередовностите на частната жалба на жалбоподателя – търговско дружество. Иска се отмяната му и връщане на делото на апелативния съд за администриране на подадената частна жалба.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК и е допустима.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.
С обжалваното разпореждане е върната частната жалба на основание чл. 286, ал.1, т.2, вр. чл. 278, ал. 4 ГПК, поради неизпълнение на дадените от съда указания за отстраняване на нередовностите й.
Разпореждането е законосъобразно.
Подадената от Р. С. и от дружеството, чрез законния представител Р. С., частна жалба по чл. 274, ал. 3 ГПК не е съответствала на изискванията на чл. 284, ал. 2 и ал.3, точка 1 и 4 ГПК, приложими на основание чл. 278, ал. 4 ГПК, тъй като не е била приподписана от адвокат, не е съдържала изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.1 ГПК и не е бил приложен документ за внесена такса. При извършване проверка редовността на частната жалба въззивният съд е констатирал посочените по-горе нередовности и с разпореждане от 7. 07. 2011 г., е предоставил възможност на жалбоподателите да ги отстранят в законоустановения едноседмичен срок от съобщението. Въпреки предоставената възможност, дадените указания не са били изпълнени. Неотстраняването в срок на допуснатите нередовности е наложило приложение на чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК. Неоснователен е доводът, че жалбоподателят – търговско дружество не е бил уведомен надлежно за разпореждането от 7. 07. 2011 г. От съдържащата се в делото разписка от 11. 07. 2001 г. за връчено съобщение за посоченото разпореждане е видно, че в съобщението са били възпроизведени ясно и разбираемо указанията на съда, същото е било връчено на дружеството на посочения по делото съдебен адрес и връчването е извършено лично на законния представител – управителя Р. С.. При тези данни законосъобразно връчването е било преценено за редовно и с осъществяването му е започнал да тече едноседмичният срок по чл. 285 ГПК. Горните изводи налагат потвърждаване на обжалваното разпореждане.
По изложените по-горе съображения Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 29. 09. 2011 г. по ч. гр. д. № 1870/2011 г. на Софийския апелативен съд, ГК, ІV с-в.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар