Определение №291 от 42884 по ч.пр. дело №866/866 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 291

Гр.София,29.05.2017 год.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на деветнадесети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
ч.т.д. № 866/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна жалба на И. Я. Р. от [населено място], чрез процесуалния й пълномощник адв. З. Б., срещу определение № 698 от 28.02.2017 г. по в.ч.гр.д. № 4770/2016 г. по описа на САС, ТО, 9 състав, с което е оставена без уважение молбата й с вх.№ 1597/01.02.2017 г. за изменение на определение № 202/23.01.2017 г., на основание чл.253 ГПК. Твърди се, че съдът не се е произнесъл по цялото искане на страната, подала частната жалба против разпореждане на първоинстанционния съд за връщане на подадено възражение по чл.66 З., т.к. на 05.10.2016 г. частната жалба е била надлежно оттеглена. Съдът е дължал произнасяне по това искане, с което е бил десезиран от разглеждането на жалбата по същество, но той не се е произнесъл по него. С тези доводи се моли обжалваното определение да бъде отменено, като неправилно, и да се даде възможност на САС да се произнесе по искането в молбата за оттегляне на жалбата.
Настоящият съдебен състав на ВКС, ТК, ІІ ТО намира, че частната жалба следва да бъде оставена без разглеждане, по следните съображения:
С определение № 202/23.01.2017 г. съставът на въззивния съд е уважил частната жалба на И. Р. за отмяна на разпореждане на СГС, VІІ-13 състав по т.д.№ 3625/2016 г. за връщане на възражението й по чл.66 З., поради неотстранени негови нередовности. Междувременно, след подаване на частната жалба, И. Р. е подала молба, с която заявява едновременно оттегляне и отказ от частната жалба, на основание чл.264 ал.1 ГПК вр. чл.278 ал.4 ГПК. Молбата е била изпратена на САС по компетентност, заедно с жалбата. Въззивният съд е пропуснал да се съобрази с нея, поради което, вместо да остави частната жалба без разглеждане, поради нейното оттегляне, е постановил определение по същество. Този пропуск може да се поправи единствено в производство по обжалване на определението поради неговата недопустимост, но в случая същото е окончателно и не подлежи на по-нататъшен инстанционен контрол, на основание чл.274 ал.3 т.1 ГПК. За съда не съществува никаква възможност да вземе предвид молбата за оттегляне на жалбата, след като последната е била вече разгледана. Следва да се посочи и че молбата по чл.264 ал.1 ГПК не е част от искането, предмет на частната жалба. Неразглеждането й не представлява липса на произнасяне по част от предмета на спора, в който случай определението може да бъде допълнено, съгласно чл.250 ал.1 ГПК. Следователно, молбата с вх.№ 1597/01.02.2017 г. не съдържа искане за допълване на определението, а за постановяване на друг краен резултат по делото. В този смисъл съдът е посочил, че определението му не попада в хипотезата на чл.253 ГПК и той не може сам да го измени /оттегли, отмени/. Поради това, че постановеното по в.ч.гр.д. № 4770/2016 г. по описа на САС определение не подлежи на обжалване, не подлежи на такова и актът, с който изменението му е отказано. С оглед горното, подадената частна жалба против този акт се преценява като недопустима.
Така мотивиран, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на И. Я. Р. срещу определение № 698/28.02.2017 г. по в.ч.гр.д. № 4770/2016 г. по описа на САС, ТО, 9 състав, с което е оставено без уважение искането на страната за изменение на определение № 202/23.01.2017 г.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението му с частна жалба пред друг състав на ВКС, ТК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар