Определение №292 от 41019 по ч.пр. дело №229/229 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 292

С. 20.04.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 19 април две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 229/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частни жалби на В. Г. С. от [населено място] подадена от адв. М. М., и А. В. С. от [населено място], приподписана от адв. И. Ц., срещу въззивното определение на Софийски градски съд, ВО, ІІ-Д с-в, от 28.06.2010г. по ч.гр.д. № 2895/2010г., с което е оставена без уважение частната жалба на В. Г. С. против разпореждането от 02.07.2009г. по гр.д. № 454/1992г. на СРС, 61 с-в, и е оставена без уважение частната жалба на А. В. С. против разпореждането на същия съд от 15.06.2009г. по гр.д. № 454/1992г. С двете разпореждания на първоинстанционния съд са върнати частните жалби на В. и А. С. против определението на СРС от 10.04.2009г. за възстановяване на делото.
Ответницата Ц. С. А. от [населено място] в представения писмен отговор изразява становище за неоснователност на частните жалби.
Частните жалби са постъпили в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно правилото на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК. За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното.
Софийски районен е върнал частните жалби на В. и А. С. против определението на СРС от 10.04.2009г. за възстановяване на делото, като подадени след законоустановения срок.
В. съд е потвърдил първоинстанционното определение със същите мотиви. Приел е, че съобщенията за определението за възстановяване на делото са връчени на 25.09.2009г. на постоянния адрес на двамата жалбоподатели, чрез Е. С. – снаха на първия и съпруга на втория частен жалбоподател, при отказ, удостоверен с подписа на В. Д.. Приел е също, че редовността на връчването е потвърдена и от показанията на връчителя на съобщенията К. Б. и на свидетеля на връчването В. Д..
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК частният жалбоподател А. С. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради противоречието му с практика на ВКС, тъй като съдът не е обсъдил всички приети по делото доказателства и доводи на жалбоподателя. Съгласно трайната практика на ВКС съдът е длъжен да обсъди всички събрани по делото доказателства и доводите на страните. Прилага определение № 878/2009г. по гр.д. № 728/2009г. І г.о. ВКС.
ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното определение, тъй като не е формулиран въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК. Съгласно т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС материалноправният или процесуалноправният въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на частния жалбоподател В. С. са приповторени оплакванията в частната жалба за неправилност на определението, без да е формулиран материалноправен или процесуалноправен въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК. Съгласно посоченото по-горе ТР касаторът е длъжен да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, като израз на диспозитивното начало в гражданския процес. Обвързаността на касационния съд от предмета на жалбата се отнася и до фазата на нейното селектиране. Обжалваното въззивно определение не може да се допусне до касационен контрол, без да бъде посочен конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за решаването на спора, решен от въззивния съд при някоя от хипотезите на т. 1-3 на чл. 280, ал. 1 ГПК.
По изложените съображения ВКС намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване на определението на Софийски градски съд.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване по частните жалби на В. Г. С. и А. В. С. на въззивното определение Софийски градски съд, ВО, ІІ-Д с-в, от 28.06.2010г. по ч.гр.д. № 2895/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар