Определение №293 от 41020 по ч.пр. дело №231/231 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 293

С. 21.04.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 19 април две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. ч.гр.д. № 231/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. второ ГПК.
Образувано е по частна жалба на Целодневна детска градина № 11 „Изгрев” [населено място], представлявана от директора Денка В., срещу определението на Върховния касационен съд, ІV г. о., № 132 от 15.03.2012г. по ч.гр.д. № 786/2011г., с което е върната касационната жалба на Целодневна детска градина № 11 „Изгрев”, М. срещу решението на Монтанския окръжен съд от 04.04.2011г. по гр.д. № 74/2011г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на ВКС, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Върховният касационен съд е върнал касационната жалба на Целодневна детска градина № 11 „Изгрев” поради неизпълнение в дадения срок на указанията на съда да внесе 90 лв. такса за разглеждане на касационната жалба.
Частният жалбоподател представя платежно нареждане от 02.02.2012г. за внасяне по сметка на ВКС на сумата 90 лв. и заявява, че държавната такса е внесена в срок, но поради незнание не е изпратена вносната бележка в съда.
Частната жалба е неоснователна.
Действително от представената вносна бележка се установява внасяне в срок на дължимата държавна такса, но не е изпълнено даденото от ВКС указание, вписано в изпратеното на частния жалбоподател съобщение, в едноседмичен срок да представи доказателства за внесената такса за разглеждане на касационната жалба.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Върховния касационен съд, ІV г. о., № 132 от 15.03.2012г. по ч.гр.д. № 786/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар