Определение №294 от 43073 по ч.пр. дело №283/283 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№. 294

София,04.12.2017 г.

ВАНЯ АЛЕКСИЕВА – Председател на Второ отделение при Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, след проверка на преписка с вх. № 11630/29.11.2017 г., констатира следното:
Преписката е образувана по повод постъпила частна касационна жалба, подадена от В. К. К., с вх. № 63834/10.05.2016 г. по вх. рег. на Софийски градски съд, с/у Определение № 9097 от 13.04.2016 г., постановено по ч.гр.д. № 2315 по описа на съда за 2016 г.
Горепосочената частна касационна жалба е администрирана, като преписката е върната на Софийски градски съд с Разпореждане № 75 от 03.04.2017 г. на Председателя на Второ търговско отделение на ВКС за проверка допустимостта на касационната жалба, предвид разпоредбата на чл. 274, ал. 4 ГПК, във вр. с чл. 280, ал. 2 ГПК и изпълнение на правомощията на съда по чл. 274, ал. 4 ГПК във вр. с чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК.
С Определение № 21145 от 17.08.2017 г., СГС е върнал горепосочената частна касационна жалба, в съответствие с указанията на ВКС. Определението е връчено на жалбоподателя на 04.10.2017 г., като няма данни да е обжалвано с частна жалба пред Софийски апелативен съд в дадения едноседмичен срок, поради което е влязло в сила.

По горните съображения, Председателят на ІІ т. о. на ВКС

Р А З П О Р Е Д И:

ОТКАЗВА ДА ОБРАЗУВА производство по чл.274, ал. 3 ГПК.
ВРЪЩА на Софийски градски съд преписка с вх. № 11630/29.11.2017 г. по вх. рег. на Върховния касационен съд.

Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на ВКС, ТК в едноседмичен срок от съобщението.

Препис от разпореждането да се връчи на молителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

Оценете статията

Вашият коментар